suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Skjutbana.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med skjutbana avses ett utrymme inomhus eller ett område utomhus som används för målskjutning med skjutvapen.

Med småskalig skjutbana avses en skjutbana avsedd för högst 10 000 skott per år.

Tillstånd för att anlägga och driva en skjutbana ges och återkallas av Polisstyrelsen. Även skjutbaneanmälan görs till Polisstyrelsen.

Gör så här

Den som anlägger eller driver en småskalig skjutbana ska lämna in en anmälan om skjutbanan (skjutbaneanmälan) till Polisstyrelsen minst två månader innan banan tas i bruk.

Skjutbaneanmälan ska innehålla en ordningsstadga enligt 9 § för skjutbanan samt uppgifter om den banansvarige och den banansvariges samtycke till uppdraget.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om ansökan och anmälan om skjutbana.

För vem och på vilka villkor

Anläggning och drift av skjutbana kräver tillstånd.

Om anläggning och drift av småskalig skjutbana bör anmälas.

Polisstyrelsen kan förena skjutbaneverksamheten med bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.

Beviljande av tillstånd förutsätter att

1) sökanden har besittningsrätt till banområdet,

2) skjutbaneverksamheten inte äventyrar allmän ordning eller säkerhet,

3) sökanden lägger fram en ordningsstadga för skjutbanan som uppfyller vad som föreskrivs i 9 § 1 mom.,

4) sökanden inte är i konkurs och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats,

5) den fysiska person som är sökande är känd som redbar och pålitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

6) den fysiska person som är sökande har fyllt 18 år,

7) den sammanslutning eller stiftelse som är sökande kan betraktas som lämplig att driva en skjutbana med beaktande av syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och andra omständigheter,

8) den sammanslutning eller stiftelse som är sökande har personer som uppfyller kraven enligt 4 och 5 punkten i förvaltningsorganen, som verkställande direktör och som bolagsmän i ett öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag,

9) sökanden föreslår en person som ska ansvara för verksamheten och säkerheten vid banan (banansvarig) och denne har samtyckt till uppdraget och uppfyller kraven enligt 4–6 punkten.

Polisstyrelsen ska begära utlåtande av polisinrättningen på förläggningsorten för den bana som ansökan gäller. Polisstyrelsen kan vid behov begära utlåtande även av andra myndigheter. I tillståndet ska den banansvarige utses och ordningsstadgan för banan fastställas. Tillståndet kan också förenas med andra bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.


Tidsfrist

Den som anlägger eller driver en småskalig skjutbana ska lämna in en anmälan om skjutbanan (skjutbaneanmälan) till Polisstyrelsen minst två månader innan banan tas i bruk.

Giltighetstid

Skjutbanetillståndet är i kraft tillsvidare.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 6.2.2024