suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Rivningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Rivningstillstånd behövs alltid då man river en byggnad.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad

Till Ansökan behövs det en lagfart, officiella kartbilagor samt RK9 blanketten, en utredning över byggnaden eller del av byggnad som kommer att rivas, bygglovsritningar, fotografier mm. En byggavfallsutredning bör även lämnas in.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Det räcker med rivningsanmälan, när det är frågan om en ekonomibyggnad eller en annan mindre byggnad. Annors behövs det ett rivningslov för rivning. Man bör lämna in en rivningsanmälan till bygggnadstillsynen minst 30 dgr fören man börjar riva. En rivning bör slutföras inom ett år från att man påbörjat rivningsarbetet. Man bör sortera rivningsavfallet enligt föreskrifterna från miljöskyddsmyndigheten.


Giltighetstid

I kraft varande tiden grundar sig på MBL.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020