suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pielavesi kommun

Rivningstillstånd och rivningsanmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pielavesi
  • Offentlig tjänst

En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas på ett detaljplaneområde eller på ett område för vilket byggförbud gäller för utarbetande av en detaljplan. Tillstånd behövs också om så bestäms i generalplanen.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Meddela kommunens byggnadstillsynsmyndighet skriftligen om rivning av byggnaden eller en del av den 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (rivningsanmälan). Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid av grundad anledning kräva att tillstånd söks.

Utred i ansökan om rivningstillstånd och i rivningsanmälan hur rivningsarbetet ordnas: vad rivs, hur det rivningsavfall som uppkommer behandlas, hur användbara byggnadsdelar utnyttjas.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygglov, en godkänd gatuplan enligt denna lag, en godkänd vägplan enligt landsvägslagen förutsätter att byggnaden rivs.


Giltighetstid

Rivningstillståndet gäller i tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Pielavesi kommun

Ansvarig för tjänsten

Pielavesi kommun
Ansvarig för texten: Pielavesi kommun
Uppdaterad: 3.11.2022