suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Reklam och annonsering invid landsvägar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska man sätta sig in i bestämmelserna om reklam invid vägarna. Placeringen av reklamen kan förutsätta att man gör en anmälan och får ett jakande beslut, följer Traficoms föreskrift om reklam och annonsering vid vägar, begär ett utlåtande och/eller ansöker om tillstånd.

Om man vill sätta upp en reklam invid en väg utanför ett detaljplaneområde ska man för reklam som omfattas av anmälningsskyldigheten göra en anmälan till NTM-centralen om och få ett jakande beslut.

Om en reklam riktad till landsvägsanvändare är placerad på ett detaljplanerat område är den behöriga tillståndsmyndigheten kommunen i fråga, men NTM-centralen ska alltid begära ett utlåtande om var reklamen ska placeras och om dess layout.

Utanför ett detaljplanerat område kan man i en byggnad eller i dess närhet utan anmälnings- eller tillståndsförfarande marknadsföra den verksamhet som bedrivs på platsen, men man ska följa kapitel 4 i Traficoms föreskrift om reklam och annonsering invid vägar.

Annonseringar för icke-kommersiella tillställningar (möten, informationstillställningar, nöjestillställningar, bröllop eller andra jämförbara tillställningar) eller samhälleliga, politiska eller andra ideella tillställningar, kan placeras på vägområdet utan anmälnings- eller tillståndsförfarande, men föreskrifterna i kapitel 3 i Traficoms föreskrift om reklam och annonsering vid vägar ska följas.

För placeringen av ett tillfälligt informationsmärke (G42) som visar vägen till ett kommersiellt tillfälligt evenemang krävs tillstånd av NTM-centralen.

Handledningstjänsten Opasteapuri hjälper dig att välja rätt typ av ansökan.

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). 

För varje reklam ska en egen anmälan göras, med följande bilagor:

Till en anmälan om placering av reklam ska följande bifogas

  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning)
  • en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placeringen av reklam på hans eller hennes mark
  • en utredning över rutten för att underhålla reklamen (på riks-, stam- och regionvägar får reklamen inte underhållas från ifrågavarande väg).

För reklam invid landsvägar inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, begärs ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland, oberoende av placeringskommun. Utlåtandet kan begäras av kommunen eller den som placerat ut reklamanordningen.

Skicka en fritt formulerad begäran om utlåtande jämte bilagor per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi

Bifoga till begäran om utlåtande

  • ett utdrag ur detaljplanen

  • en karta där både det planerade stället för reklamen framgår och reklamens placering och riktning i förhållande till landsvägen samt en bild eller beskrivning av reklamens egenskaper (t.ex. material, storlek, belysning, intervall för byte av reklam osv.).

För tillfälliga informationsmärken G42 lämnas en objektspecifik ansökan in.

För vem och på vilka villkor

Reklam invid vägar och tillfälliga informationsmärken G42 som omfattas av anmälningsskyldigheten får inte uppföras innan ett jakande beslut har getts.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kontrollera de aktuella priserna på NTM-centralens webbplats (Reklam vid landsvägen). Även ett avslående beslut är avgiftsbelagt.


Handläggningstid

NTM-centralen ger ett avgiftsbelagt beslut inom 30 dagar från att en anmälan mottagits.

Giltighetstid

Beslutet gäller i 10 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022