suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Registret för övervakning av penningtvätt

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för sedan 1.7.2019 ett register för övervakning av penningtvätt. Rapporteringsskyldiga som enligt penningtvättslagen övervakas av regionförvaltningsverket ska registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt inom 14 dygn efter att verksamheten inletts.

Enligt penningtvättslagen ska alla rapporteringsskyldiga som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn och som inte är auktoriserade tillsynsobjekt eller upptagna i något annat av tillsynsmyndighetens register ansöka om att upptas i det nya övervakningsregistret 14 efter att verksamheten inletts.

Ansökan om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt gäller

 • de som tillhandahåller juridiska tjänster (med undantag för advokater), till den del det är fråga om att de handlar i en klients namn eller för en klients räkning vid köp eller försäljning av fastigheter eller affärsenheter, vid förvaltning av konton eller tillgångar, vid bildande eller ledning av sammanslutningar eller vid säkerställande av kapital
 • de som på uppdrag sköter bokföringsuppgifter
 • de som direkt eller indirekt tillhandahåller skatterådgivningstjänster eller stöd i skattefrågor
 • de som tillhandahåller finansiella tjänster eller investeringstjänster och som inte övervakas av Finansinspektionen
 • varu- och konsthandlare som i kontanter tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro
 • fr.o.m. 1.12.2019 konsthandlare som tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro (i vilken form som helst)
 • valutaväxlare och de som tillhandahåller företagstjänster som också ska ansöka om att upptas i det nya registret för övervakning av penningtvätt. De aktörer som är upptagna i det nuvarande valutaväxlingsregistret eller registret över företagstjänster kan ansöka om att upptas i det nya registret fram till och med 31.12.2019.

Gör så här

Ansökan om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt görs med en elektronisk ansökningsblankett som finns i regionalförvaltningens e-tjänster. E-tjänsten finns på servicekanalerna.

De obligatoriska fälten i den elektroniska ansökningsblanketten är utmärkta och blanketten anvisar hur uppgifterna ska fyllas i.

Den sökande ska fylla i följande uppgifter:

 1. En enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller om en sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs verksamhet.

 1. En juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs verksamhet.

När det gäller valutaväxlare och de som tillhandahåller företagstjänster även:

 1. Utredning om bolagets ansvarspersoner, vars tillförlitlighet bedöms, om anmälaren är en juridisk person. Tillförlitlighetskravet gäller verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.

För vem och på vilka villkor

För att företaget ska kunna registreras ska den sökande uppfylla följande krav då ansökan lämnas in:

 1. Den sökande har rätt att utöva näring i Finland.
 2. Den sökande har inte näringsförbud.
 3. Den sökande lämnar in de uppgifter som begärs.

I fråga om ansvarspersoner för valutaväxlare och de som tillhandahåller företagstjänster:

 1. Den sökande är tillförlitlig. Om en fysisk person som är sökande, eller en medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i motsvarande ställning, eller en verklig förmånstagare i en sammanslutning eller stiftelse som är sökande, under de senaste fem åren blivit dömd till fängelsestraff eller under de senaste tre åren blivit dömd till böter för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva betalningsrörelse- eller valutaväxlingsverksamhet eller att erbjuda kapitalförvaltnings- och företagstjänster betraktas sökanden inte som tillförlitlig. Sökande som genom sitt tidigare agerande visat sig vara uppenbart olämpliga att bedriva betalningsrörelse- eller valutaväxlingsverksamhet eller att erbjuda kapitalförvaltnings- och företagstjänster anses heller inte vara tillförlitliga.

Regionförvaltningsverket utreder uppgifterna i punkt 1 och 2.

För att garantera punkt 3 beställer regionsförvaltningsverket bötes-, straff- och näringsförbudsregister från rättsregistercentralen. Ifall det inom anmälarens ledning finns personer som bor eller under de senaste tio åren har bott utomlands ska regionsförvaltningsverket för deras del få straffregisteruppgifter givna av registermyndigheten på den utländska hemorten.

Regionförvaltningsverket har rätt att av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter om hur den som ansöker om registrering sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut samt sådana uppgifter om sökandens verksamhet, ekonomi och kopplingar som behövs för utredning av den tillförlitlighet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna följer statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019 och 2020. Registreringsavgiften som är av engångsnatur är 200 euro och 355 euro för valutaväxlare och dem som tillhandahåller företagstjänster.


Tidsfrist

Registreringsanmälan ska göras inom 14 dygn efter att verksamheten inletts.

Handläggningstid

Den målsatta handläggningstiden för ärenden som gäller registrering är två veckor efter att ärendet inletts, alltså från och med den dag då anmälan kommit fram till regionförvaltningsverket. Handläggningstiden kan bli längre om anmälan är inkomplett och ytterligare uppgifter behövs eller på grund av rusningar.

Giltighetstid

Tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 22.11.2021