suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Registrering av sociala företag

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag kan registreras som socialt företag i ett register som förs av arbets- och näringsministeriet, om företaget fyller vissa kriterier (lagen om sociala företag (1351/2003). Enbart företag som antecknats i detta register kan i sin affärsverksamhet och marknadsföring använda namnet och beteckningen socialt företag.

Du kan ansöka om registrering med arbets- och näringsministeriets blankett TEM309.

Syftet med sociala företag är att skapa jobb särskilt för partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa. Ett socialt företag producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst liksom andra företag. Företaget kan verka i vilken bransch som helst. Företaget betalar lön enligt kollektivavtal till alla arbetstagare och är alltid antecknat i handelsregistret.

Gör så här

Du kan ansöka om registrering med arbets- och näringsministeriets blankett TEM309.

De dokument som ska bifogas ansökan om registrering (till exempel utdrag ur handelsregistret och förteckning över anställda som räknas som sysselsättningsanställda) framgår från ansökningsblanketten.

För vem och på vilka villkor

I registret över sociala företag antecknas på ansökan en näringsidkare

  1. som är antecknad i handelsregistret.
  2. som producerar nyttigheter (service och varor) på företagsekonomiska grunder.
  3. som bland de anställda har minst 30 procent handikappade eller både handikappade och långtidsarbetslösa sammanlagt (andelen sysselsatta). Med långtidsarbetslös avses en person som innan arbetet inleds har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån i minst 12 månader utan avbrott, eller arbetslös i flera olika repriser, och en person som under 500 dagar fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet.
  4. som betalar alla sina anställda, oberoende av deras produktivitet, en lön som tillämpas för fullt arbetsföra personer enligt kollektivavtalet inom branschen i fråga. Om ett sådant kollektivavtal inte finns ska näringsidkaren betala vedertagen och rimlig lön.

Därtill förutsätts att näringsidkaren inte i sin affärsverksamhet i väsentlig grad har förfarit på ett sätt som strider mot lag eller god affärssed, eller har obetalda skatter, socialskyddsavgifter eller andra avgifter till staten, eller har obetalda pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringar.

Skillnaden jämfört med övriga företag är att av de anställda i ett socialt företag är minst 30 procent sysselsättningsanställda. På ansökningsblanketten ges ytterligare information om andelen sysselsättningsanställda.

Företaget avförs ur registret på egen begäran eller när det inte längre uppfyller kriterierna för registrering. Om andelen sysselsättningsanställda sjunker under 30 procent, har ett företag som är antecknat i registret sex månader på sig att uppfylla kravet på nytt. Ett registrerat företag ska omedelbart meddela om ändringar i de uppgifter som krävs för registrering.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 12.1.2021