suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Registrering av rörelser som förmedlar hyreslägenheter, hyreslokaler och fastigheter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket för ett register över mäklarföretag (register över förmedlingsrörelser).

Förmedling av hyreslägenheter, hyreslokaler och fastigheter får utövas bara av sådana enskilda näringsidkare och juridiska personer som är registrerade som förmedlingsrörelse. Regionförvaltningsverket kan vägra registreringen om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gör anmäl ...

Gör så här

Gör en anmälan innan du inleder mäklarverksamheten till det regionförvaltningsverk inom vars område det är meningen att huvudsakligen sköta företagets administration. Du kan göra anmälan med en blankett eller genom e-tjänsten. Bifoga den ansvariga föreståndarens samtycke till uppgiften och en kopia av ansvarsförsäkringsbrevet till anmälan.

Regionförvaltningsverket utreder den ansvariga föreståndarens yrkeskompetens, konkursuppgifter, näringsförbudsuppgifter, förmyndaruppgifter, bötesregisteruppgifter och straffregisteruppgifter samt beställer ett handelsregisterutdrag.

Anmäl utan dröjsmål förändringar i adress, firma eller ansvarsförsäkringen, ett nytt verksamhetsställe eller om nedläggning av verksamhet till regionförvaltningsverket. Om den ansvariga föreståndaren byts ska du anmäla det senast inom en månad efter att den föregåendes arbete har upphört.

För vem och på vilka villkor

Den som gör anmälan ska ha rätt att utöva näring i Finland.

Et mäklarföretag ska ha en ansvarig föreståndare med yrkeskompetenskravet för förmedlingsrörelser påvisad i ett förmedlarprov, för fastighetsmäklare AFM (auktoriserad fastighetsmäklare) och för mäklare av hyreslägenheter och hyreslokaler AFM eller AHM (auktoriserad hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare). Den ansvariga föreståndaren ska vara en myndig och pålitlig person som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

Den som gör anmälan ska ha tillräcklig ansvarsförsäkring som ersätter förmögenhetsskador som eventuellt orsakas av verksamheten. Huruvida ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp är tillräckligt beror på mäklarverksamhetens art

och omfattning. Huruvida försäkringen är tillräcklig prövas separat för varje mäklarföretag. Försäkringen ska till sina övriga villkor motsvara sedvanlig försäkringspraxis i branschen.

Regionförvaltningsverken har ansett att små mäklarföretag och mäklarföretag för affärslokaler ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 50 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. Företag som utövar mäklarverksamhet med små bostadslägenheter ska ha en ansvarsförsäkring som är minst 20 000 euro med en självrisk som är högst 1 000 euro. Vad gäller stora företag har en tillräcklig ansvarsförsäkring vanligen varit 100 000–200 000 euro med en självriskandel som varit högst 2 000–3 000 euro.


Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt två veckor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter

Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenhet

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 22.4.2024