suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av namnändring som gjorts utomlands

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du har ändrat ditt för- och/eller efternamn utomlands, kan uppgiften om namnändringen registreras i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls dina personuppgifter uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att meddela uppgifterna om namnändringen till befolkningsdatasystemet.

En namnändring som gjorts utomlands kan registreras på basis av en utländsk handling, till exempel ett pass eller ett myndighetsbeslut, av vilket namnändringen framgår. Vid behov begär myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en tilläggsutredning för att göra registeranteckningen.

När uppgiften om namnändringen har registrerats i befolkningsdatasystemet skickas ett utdrag ur befolkningsdatasystemet till dig.

Om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte antecknar de uppgifter du meddelat i befolkningsdatasystemet, får du ett beslut om detta. Du kan hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära omprövning av beslutet gällande registeranteckningen inom 30 dagar från det att du delgivits beslutet. Till beslutet fogas anvisningar om hur du begär omprövning.

Gör så här

  • Anmäl din namnändring skriftligen till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan göra anmälan med en blankett.
  • Visa en handling som beviljats av en utländsk myndighet och av vilken namnändringen framgår.
  • Om du är finsk medborgare kan du också skicka handlingarna till närmaste finska beskickning.
  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Se den separata legaliseringsanvisningen för detta.

För vem och på vilka villkor

En registeranteckning som gäller en namnändring som gjorts utomlands kan göras i Finlands befolkningsdatasystem endast om nödvändiga handlingar har visats för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019