suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Registrering av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Den som ämnar tillhandahålla konsumentkrediter eller förmedla person-till-person-lån ska föras in i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till person-lån som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om anmälaren tänker ta emot kundmedel ska en utredning lämnas till regionförvaltningsverket över hur bevaringen och hanteringen av kundmedel ska skötas på ett tillförlitligt sätt. Då regionförvaltningsverket utreder aktörens lämplighet för mottagande av kundmedel beaktas anmälarens ekonomiska ställning samt om anmälaren skött sina förpliktelser gällande skatter, lagstadgade pensions- och olycksfallsavgifter eller avgifter för arbetsoförmåga eller avgifter som debiteras av Tullen.

Gör så här

Du kan göra en registeranmälan till regionförvaltningsverket antingen på en anmälningsblankett eller fritt formulerad.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 1. En enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller om en sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs kreditverksamhet eller förmedling av person-till-person-lån.
 2. En juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs kreditverksamhet eller förmedling av person-till-person-lån.
 3. Uppgifter om huruvida anmälaren söker registrering som kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån och, om det är fråga om en kreditgivare, huruvida denna också tillhandahålla konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller förmedlar person-till-person-lån.
 4. Utredning om bolagets ansvarspersoner, vars tillförlitlighet bedöms, om anmälaren är en juridisk person. Tillförlitlighetskravet gäller verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.
 5. Utredning om anmälarens utbildning och arbetserfarenhet eller om anmälaren är en juridisk person, dess högsta lednings utbildning och arbetserfarenhet.
 6. Uppgifter huruvida anmälaren tänker ta emot kundmedel och utredning om hur anmälaren tänker sköta bevaringen och hanteringen av kundmedel.

På begäran av regionförvaltningsverket ska du även sända andra uppgifter som behövs för att fastställa att kraven för registrering uppfylls. Vanligast är begäran om tilläggsuppgifter som gäller utrikes utdrag ur straffregister och register om näringsförbud, kännedom om kreditverksamhet samt mottagande av kundmedel.

Skicka anmälan med bilagor per post eller e-post till registratorskontoret för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Rättelse till beslutet kan sökas hos regionsförvaltningsverket.

För vem och på vilka villkor

För att införas i registret ska ditt företag möta följande krav:

 1. Anmälaren har rätt att idka näring i Finland.

 1. Anmälaren har inte försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndig ålder och har inte fått sin handlingsbehörighet begränsad.

 1. Anmälaren är tillförlitlig. Den som gör anmälan anses inte tillförlitlig om någon av anmälarens ansvarspersoner under de fem senaste åren dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig för att tillhandahålla konsumentkrediter, för att förmedla person-till-person-lån eller för att äga en sammanslutning som bedriver nämnda verksamhet eller fungera som ansvarsperson i denna. Detta gäller också om denna på annat sätt genom sina tidigare handlingar visat sig vara uppenbart olämplig för en motsvarande uppgift.

 1. Anmälaren har sådan kännedom om kreditverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av kreditverksamheten. Med kännedom om kreditverksamhet avses kännedom om den lagstiftning som gäller beviljande av konsumentkrediter samt tekniska kunskaper, färdigheter eller annan motsvarande beredskap som krävs för kreditgivningsverksamhet. Kravet på kännedom om kreditbranschen gäller högsta ledningen för den som gör en registeranmälan eller dem som har det faktiska ansvaret för kreditverksamheten.

Regionförvaltningsverket utreder uppgifterna i punkt 1 och 2.

För att garantera punkt 3 beställer regionsförvaltningsverket bötes-, straff- och näringsförbudsregister från rättsregistercentralen. Ifall det inom anmälarens ledning finns personer som bor eller under senaste tio år bott utomlands, ska det i fråga om dessa lämnas in straffregisteruppgifter och registeruppgifter om näringsförbud givna av registermyndigheten på den utländska hemorten till regionsförvaltningsverket. Därtill ska aktörer som tar emot kundmedel i ovan nämnda situationer även lämna in ett utdrag ur utsökningsregistret, ett utdrag ur skuldsaneringsregistret, ett utdrag ur kreditupplysningarna och ett beskattningsbeslut.

Den kännedom om kreditverksamhet som nämns i punkt 4 visas med examensbetyg från utbildning, någon annan utredning om utbildning eller arbetsintyg som visar erfarenhet av kreditgivningsverksamhet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna följer statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019 och 2020.


Tidsfrist

En anmälan om registrering ska göras innan verksamheten (kreditgivning eller förmedling av person-till-person-lån) inleds.

Handläggningstid

Ett registreringsärende ska avgöras inom två veckor från att det mottagits. Handläggningstiden kan förlängas på grund av en bristfällig anmälan som kräver ytterligare upplysningar.

Giltighetstid

Tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.12.2020