suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du tänker utöva indrivningsverksamhet gör du en anmälan om bedrivande av indrivningsverksamhet till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland. Den sökande (en juridisk person eller en enskild näringsidkare) ska uppfylla kraven på registrering enligt 8 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018).

Ibland är det nödvändigt att be om en tilläggsutredning elle ...

Gör så här

Du kan göra en anmälan till regionförvaltningsverkets register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet på registeranmälningsblanketten eller genom en fritt formulerad skriftlig ansökan. Anmälningsblankett och ifyllningsanvisning hittar du i servicekanalerna.

Registeranmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) En enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller om en sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs verksamhet.

2) För juridiska personer (t.ex. företag) firmanamn, namn på eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det bedrivs indrivningsverksamhet.

3) När det gäller personen som ansvarar för indrivningsverksamheten och den juridiska personens ansvariga personer: personens fullständiga namn och personbeteckning eller om en sådan inte finns födelsedatum; den ansvariga personens samtycke till uppdraget och en redogörelse över den ansvariga personens ställning på indrivningsföretaget samt som bilaga en redogörelse över den ansvariga personens kännedom om lagstiftningen genom avlagd tillämplig examen.

4) En egenhändig underskrift med namnförtydligande av den näringsidkande personen eller representanten för den juridiska personen.

5) En bilaga med en redogörelse över hur den sökande ska hålla isär de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning (kundmedel) och den egna medlen samt förvara kundmedlen på ett tillförlitligt sätt.

6) En bilaga med en redogörelse över hur den sökande tänker ha hand om behörigt skydd av information gällande uppdragsgivaren och gäldenären.

Den sökande måste bifoga de bilagor som anges till registeranmälan.

Den sökande ska på begäran av regionförvaltningsverket även skicka in andra uppgifter som behövs för att fastställa att kraven för registrering uppfylls.

Ändringar i de meddelade uppgifterna eller avslutande av verksamheten ska anmälas omgående till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland.

Anmälan jämte bilagor kan sändas per post eller e-post till registratorskontoret för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Omprövning av prestationsavgiften kan begäras skriftligt hos regionförvaltningsverket och ändring av beslutet kan sökas genom skriftligt besvär hos förvaltningsdomstolen.

För vem och på vilka villkor

Kraven för registrering i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet är följande:

• Den sökande har rätt att utöva näring i Finland.

• Den sökande inte är försatt i konkurs och om den sökande är en fysisk person är hen myndig och har

inte begränsad handlingsbehörighet och har inte en förordnad intressebevakare.

• Den sökande är tillförlitlig.

• Den sökande kan inte anses tillförlitlig om någon av ansvarspersonerna under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva eller ansvara för indrivningsverksamhet. Detta gäller också om den sökande genom sitt tidigare handlande på annat sätt visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget att bedriva indrivningsverksamhet.

• Den sökande har solvens.

• Den sökande betraktas inte som solvent om hen enligt uppgifterna i utsökningsregistret eller annan utredning

är oförmögen att sköta sina ekonomiska förpliktelser.

• Den sökande har angett en person som ansvarar för indrivningsverksamheten som uppfyller de lagstadgade kraven.

• Den person som ansvarar för indrivningsverksamheten ska vara en myndig och tillförlitlig person som inte är försatt i konkurs,

vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som inte har en förordnad intressebevakare. Den ansvariga personen ska

ha nödvändig kännedom om lagstiftningen för att bedriva indrivningsverksamhet genom en lämplig examen.

• Den ansvariga personen ska ha en lämplig högskoleexamen som exempelvis juris eller ekonomie kandidatexamen eller magisterexamen,

vicenotarieexamen eller rättsnotarieexamen. Om den ansvariga personen inte

har lämplig högskoleexamen enligt ovan kan yrkeskvalifikationerna bevisas genom en

kreditexamen.

• Den sökande har förmågan att hantera kundmedel.

• Den sökande kan sköta om vederbörligt skydd av information gällande uppdragsgivaren och gäldenären.


Tidsfrist

Ansökan om koncession ska göras före indrivningsverksamheten påbörjas eller, om det handlar om att förnya en koncession så att den fortsätter utan avbrott, senast två (2) månader innan den gamla koncessionen upphör att gälla.

Handläggningstid

Regionförvaltningsverket strävar efter att avgöra ärenden som gäller registrering inom två veckor efter att behandlingen av ärendet har inletts, alltså från och med den dag då anmälan kommit fram till regionförvaltningsverket. Handläggningstiden kan förlängas på grund av en bristfällig anmälan som kräver ytterligare upplysningar.

Giltighetstid

Gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.5.2020