suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Högsta förvaltningsdomstolen

Rättskyddstjänster

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen avgör besvär och ansökningar om ändring av myndigheternas förvaltningsbeslut när så föreskrivs i lag. Högsta förvaltningsdomstolens uppgift är att meddela beslut som vägleder rättspraxis och administrativ praxis och så övervaka lagligheten i utövningen av offentlig makt. Samtidigt meddelar domstolen rättskydd i enskilda ärenden i vilka ändring söks.

De största ärendekategorierna i högsta förvaltningsdomstolen är utlänningsärendena, social- och hälsovårdsärendena, miljö- och byggärendena samt skatteärendena. Merparten av de besvär och ansökningar om besvärstillstånd som kommer till högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut av regionala förvaltningsdomstolar, men hos högsta förvaltningsdomstolen överklagas också beslut av marknadsdomstolen i upphandlings- och konkurrensärenden samt ärenden som gäller registrering av patent eller varumärke. Beslut av statsrådets allmänna sammanträde och till exempel beslut av centralskattenämnden får överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

I en del ärenden får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. Möjligheten att söka ändring i ett beslut och vad som krävs för att ändring ska få sökas framgår av den lägre instansens avgörande eller den besvärsanvisning som fogats till avgörandet samt av bestämmelser i lag.

Högsta förvaltningsdomstolen kan också återbryta eller undanröja slutliga, dvs. lagakraftvunna beslut eller återställa utsatt tid, när ändring inte sökts inom den utsatta tiden. Det är frågan om undantagsförfaranden, som blir aktuella bara när mycket strikta, i lagen föreskrivna kriterier uppfylls.

Gör så här

Anvisningar om hur man går till väga finns på högsta förvaltningsdomstolens webbplats

http://www.kho.fi/sv/index/asiointikhossa.html

Praktiska anvisningar för sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

http://www.kho.fi/sv/index/asiointikhossa/muutoksenhaku.html

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Information om rättegångskostnader: https://www.kho.fi/sv/index/attutrattaarenden/rattegangskostnader.html

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om rättegång i förvaltningsärenden

Lag om högsta förvaltningsdomstolen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHögsta förvaltningsdomstolen
Ansvarig för tjänstenHögsta förvaltningsdomstolen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Högsta förvaltningsdomstolen
Uppdaterad: 1.2.2021