suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Rådgivning i lantmäteriärenden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriverket erbjuder rådgivning i ärenden inom sin behörighet (lantmäteriförrättningar och Inskrivningsärenden som gäller aktielägenheter och fastigheter, register och arkiv som LMV upprätthåller, terrängdata samt kartor och geografisk information). Vid behov anvisas kunden att kontakta en annan myndighet.

Rådgivning som kundservicen ger gäller i huvudsak allmänna ärenden såsom ansökningsfö ...

Gör så här

Myndighetsrådgivning ges via telefon, e-post, chattjänst och vid serviceställena.

För vem och på vilka villkor

Till myndighetsrådgivning hör inte följande uppgifter:

  • ifyllande av ansökan eller blankett för kundens räkning,
  • utarbetande av ett dokument för kundens räkning,
  • att ge detaljerade råd på utarbetande av dokument,
  • förutsägelse av ansökningens framgång,
  • att klargöra det optimalaste alternativet för kundens del,
  • utfärdande av taktiska råd eller råd som har att göra med advokatverksamhet eller
  • juridiska råd i lantmäteri- eller registreringsärenden som senare kan anhängiggöras.

Information om anhängiga ärenden ger i huvudsak handläggaren av ärendet i fråga. Behandlingsskedet av ett anhängigt ärende klargörs ändå via kundservicen.

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 19.7.2023