suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Rådgivning i lantmäteriärenden

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriverket erbjuder rådgivning i ärenden inom sin behörighet (lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden, register och arkiv som LMV upprätthåller, terrängdata samt kartor och geografisk information). Vid behov anvisas kunden att kontakta en annan myndighet.

Rådgivning som kundservicen ger gäller i huvudsak allmänna ärenden såsom ansökningsförfarande, framskridande av ärendets behandling, tillgängliga produkter osv. Kundservicen ger råd i bl.a. följande ärenden: hur ett ärende anhängiggörs och vilka dokument som behövs, de skeden som ingår i ärendehanteringen och vilka åtgärder förutsätts av kunden, vilka utsatta tider som möjligtvis ingår i ärendehanteringen, i vilket skede är ärendehanteringen, vem är handläggare och den genomsnittliga handläggningstiden osv. I rådgivningen kan ingå informationstjänst som omfattar register och arkivdokument.

Rådgivning ges också i kart-, register- och arkivinformationstjänstens produkter (kartor, geodatamaterial, utdrag och intyg, kopior på dokument). Prisuppgifter ges om produkter och tjänster med fast pris.

Kundservicen gör också på uppdrag olika utredningar såsom arkivundersökningar i lantmäteriärenden och utredningar av fastighetsägare. Utredningarna är avgiftsbelagda tjänster.

Gör så här

Myndighetsrådgivning ges via telefon, e-post, chattjänst och vid serviceställena.

För vem och på vilka villkor

Till myndighetsrådgivning hör inte följande uppgifter: ifyllande av ansökan eller blankett för kundens räkning, utarbetande av ett dokument för kundens räkning, att ge detaljerade råd på utarbetande av dokument, förutsägelse av ansökningens framgång, att klargöra det optimalaste alternativet för kundens del, utfärdande av taktiska råd eller råd som har att göra med advokatverksamhet eller juridiska råd i lantmäteri- eller registreringsärenden som senare kan anhängiggöras.

Information om anhängiga ärenden ger i huvudsak handläggaren av ärendet i fråga. Behandlingsskedet av ett anhängigt ärende klargörs ändå via kundservicen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Om rådgivningen / tjänsthändelsen överskrider 15 minuter kan en avgift debiteras av kunden.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022