suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Producenters ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett företag med producentansvar ska göra en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret.

Enligt avfallslagen gäller producentansvaret följande företag (producenter):

  • producenter och importörer av elektriska och elektroniska produkter samt försäljare som säljer produkter under eget varumärke
  • producenter och importörer av ackumulatorer och batterier samt de som släpper ut elektriska och elektroniska produkter, fordon och andra produkter som innehåller ackumulatorer och batterier på marknaden
  • producenter och importörer av personbilar, paketbilar eller andra därmed jämförbara fordon samt aktörer som för in i landet fordon i den inhemska användarens namn
  • importörer, producenter och regummerare av däck samt importörer av fordon och anordningar med däck
  • importörer av pappersprodukter samt producenter och importörer av papper för tillverkning av pappersprodukter
  • förpackare och importörer av förpackade produkter med en omsättning på minst en miljon euro (gäller inte förpackningsproducenter).

Om företaget ansluter sig till en producentsammanslutning behöver det inte göra en ansökan till NTM-centralen. Producentsammanslutningarna är organisationer som producenterna själva har grundat och som på sina medlemmars vägnar sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna.

Om företaget själv gör en ansökan till producentregistret ska det på egen bekostnad ordna insamling, återvinning och annan avfallshantering av produkter som företaget importerat eller producerat. I ansökan ska ges en utredning om hur avfallshanteringen ordnas. Obs! Om företaget är verksamt inom flera producentansvarsområden ska det göra en ansökan för varje bransch.

NTM-centralen fattar på basis av ansökan beslut om godkännande för anteckning i producentregistret på basis av ansökan.

Om ett i producentregistret godkänt företags FO-nummer ändras, ska företaget göra en ny ansökan.

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar producentansvaret i hela landet med undantag av Åland.

Gör så här

I första hand ska man använda e-tjänsten. Fyll i på blanketten de efterfrågade uppgifterna och skicka den med bilagor via e-tjänsten. Det företag som själv gör ansökan ska kryssa för ”producent” på blanketten.

Om du använder en utskrivbar blankett skicka den med bilagor till NTM-centralens registratorskontor per post (NTM-centralen i Birkaland, registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Mer information finns på webbplatsen för producentansvar www.ymparisto.fi/tuotantovastuu/hakemukset.

För vem och på vilka villkor

De produkter och producenter som omfattas av producentansvaret räknas upp i 48 § i avfallslagen (646/2011).

Sökanden ska i sin ansökan lämna alla efterfrågade uppgifter om de produkter som denne släpper ut på marknaden, mottagandet av produkter som returneras från slutkonsumenten osv. Producenter av elektriska och elektroniska hushållsprodukter ska dessutom redogöra för den säkerhet som föreskrivs i 61 § i avfallslagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Den avgift som tas ut för behandlingen av ansökan bestäms enligt den förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda prestationer som gäller när ansökan anhängiggörs. Avgiftens belopp fastställs varje år. För ett positivt och negativt beslut uppbärs en lika stor avgift.


Giltighetstid

Ett beslut om godkännande av producent gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Birkaland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021