suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Placeringstillstånd för vattenledningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du behöver alltid väghållningsmyndighetens tillstånd för att placera och underhålla vattenledningar (rent vatten, avlopp, dagvatten) på en landsvägs vägområde. Tillståndet är antingen ett placeringstillstånd eller ett arbetstillstånd, alltefter situationen.

Tjänsten Lupa-apuri hjälper dig att välja rätt typ av ansökan.

Ifall ansökan innehåller ledning av dagvatten samt avfalls- och överströmni ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

I e-tjänsten kan du ansöka om placeringstillstånd för vattenledningar på landsvägarnas vägområden samt arbetstillstånd för arbete på vägområde.

Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen vesihuoltojohdot@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ärendekod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller sökandens namn, arbetsobjektets kommun och vägnummer.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.


Tidsfrist

Arbetet får inte inledas förrän ett positivt beslut har fattats. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden på NTM-centralens webbplats. Bristfälligt ifyllda ansökningar, bristfälliga bilagor eller förutredningar fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndsbeslutets giltighetstid är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023