suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Påverkan av stranddetaljplanläggningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand. I Vasa stad fattas beslut om undantag av planläggningsdirektören.

Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand bl.a. när nya byggplatser ska bildas eller när ersättande huvudbyggnad ska byggas.

I markanvändnings- och bygglagen 72 § bestäms om behovet av planering på strandområden och om förfarandet vid undantaglov i kapitel 23.


Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

Ansökan om undantagslov lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 60 € / granne.

Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet. Är man missnöjd över ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Ta gärna kontakt redan före du lämnar in en ansökan.


För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beredningen av ett undantagstillstånd kostar 345 € och för beslutet debiteras 150 €.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad