suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Påverkan av generalplanläggning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Alla Vasabor har möjlighet att påverka generalplanläggningen i Vasas område. Planprojekt meddelas på Vasa stads webbsidor, i planläggningsöversikten som publiceras varje år samt i lokaltidningarna.

I början av generalplanläggningsprocessen utarbetas ett program för deltagande och bedömning där sätten för deltagande och påverkan samt de bedömda konsekvenserna beskrivs. Programmet läggs fram offentligt. Om programmet och målen för hela projektet kan åsikter framföras till planläggningen t.ex. per e-post.

I planutkastet presenteras den planerade markanvändningen på området. Planutkastet presenteras på en karta som framläggs offentligt. Utkastskedet är med tanke på påverkan av planens innehåll det viktigaste skedet. I utkastskedet vill man veta vilka kommuninvånarnas åsikter i ärendet är. Dessa kan framföras på varierande sätt som beskrivs i programmet för deltagande och bedömning. I utkastskedet kan en skriftlig åsikt inlämnas om alla projekt. Åsikterna inlämnas till Planläggningen.

På basis av planutkastet utarbetas ett planförslag, som läggs fram offentligt. Planförslaget är en färdig plan, som kan godkännas som sådan. I planförslagsskedet kan kommuninvånarna lämna in anmärkningar i ärendet, men i det skedet görs bara små justeringar i planen. Om det efter förslagsskedet kommer större ändringar i planen, ska den läggas fram offentligt på nytt. Anmärkningarna riktas till stadsstyrelsen och tillställas Planläggningen.

Generalplanen godkänns av stadsfullmäktige. Efter godkännandet kan besvär över planen anföras hos förvaltningsdomstolen i trettio dagar. Generalplanen vinner laga kraft, när detta kungörs på Vasa stads webbsidor och i lokaltidningarna.

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka generalplanläggningen.

Aktuella generalplaner i Vasa finns på Planläggningens webbsidor. På sidorna finns också allmän information om planläggningen. I ärenden som gäller påverkande av planläggningen kan du ta kontakt med Planläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation och andra funktioner. Bestämmelser om generalplanen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen kan utarbeta en generalplan antingen ensam eller tillsammans med sina grannkommuner (gemensam generalplan).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020