suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Patientombudsman

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Social- och patientombudsmannen:

  • att ge patienter, anhöriga och personalen råd i frågor som gäller tillämpning av lagen
  • att hjälpa patienter att göra anmärkningar och patientskadeanmälningar
  • att informera om patienters rättigheter gällande vård, rätt till information, bemötande och dataskydd
  • att arbeta för att främja patienters rättigheter och för att rättigheterna förverkligas.

Vid problem eller oklarheter i fråga om vård eller bemötande bör man i första hand diskutera situationen med vårdenhetens personal eller personalens chefer. Patientombudsmannen hjälper vid behov med att lösa konflikter och ger råd i fråga om överklagande. Man kan vända sig till ombudsmannen också om man misstänker vårdskada. Patientombudsmannens service är avgiftsfri.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Patientombudsmannen ger patienter inom hälso- och sjukvården råd om deras ställning och rättigheter. Om en patient som är missnöjd med den vård eller det bemötande som han eller hon fått, hjälper patientombudsmannen patienten att framställa en anmärkning till den chef som ansvarar för vården.

Patientombudsmannen ger patienter råd även i situationer hälsovårdspersonalens agerande ger anledning till strafförfarande eller disciplinärt förfarande. Patientombudsmannen ger handledning i hur ärendet ska göras anhängigt hos den behöriga myndigheten eller det behöriga organet. Patientombudsmannen hjälper också patienterna att ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska finnas en patientombudsman. En patientombudsman kan verka vid flera enheter; exempelvis har vissa kommuner en gemensam patientombudsman.

Lag om patientens ställning och rättigheter

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.7.2020