suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Patientombudsman

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Kontakta patientombudsmannen när du har frågor som gäller patienternas rättigheter.

Patientombudsmannen ger patienten och de anhöriga råd och vid behov assistans i frågor som avses i patientlagen, om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut, ger inga utredningar och fattar inte beslut i ärenden.

Patientombudsmannen betjänar patienter och deras anhöriga i Borgå stads följande enheter:

 • Hälsostationer
 • Hälsovårdscentralens bäddavdelningar
 • Rehabilitering
 • Övrig anstaltsvård
 • Munhälsovård
 • Rådgivningar för mödrar, barn och vuxna
 • Skol- och studerandehälsovård
 • Hemvård
 • Missbrukartjänster.

I frågor som gäller tjänster inom HUS (specialiserad sjukvård, laboratorium, röntgen, jouren i Borgå sjukhus) betjänas klienten av HUS patientombudsmän.

En patient eller anhörig kan alltid kontakta patientombudsmannen för råd som gäller:

 • Misstanke om patientskada
 • Missnöje med tillgången på vård
 • Missnöje med erhållen vård eller betjäning
 • Att göra anmärkning eller klagomål
 • Information eller journalhandlingar
 • Missnöje med klientavgiften
 • Krav på ersättning för sakskada.

Gör så här

Kompetenscentret Verso sköter om patientombudsmannens uppgifter för Borgå stad. Ta kontakt per telefon eller via e-post.

Patientombudsmannen nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Möten hålls i första hand via tidsbeställning. Möten ordnas vid behov också i din egen kommuns lokaler.

Gör inte känsliga förfrågningar via e-post, eftersom oskyddad e-post har svagt datasäkerhetsskydd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Patientombudsmannen ger patienter inom hälso- och sjukvården råd om deras ställning och rättigheter. Om en patient som är missnöjd med den vård eller det bemötande som han eller hon fått, hjälper patientombudsmannen patienten att framställa en anmärkning till den chef som ansvarar för vården.

Patientombudsmannen ger patienter råd även i situationer hälsovårdspersonalens agerande ger anledning till strafförfarande eller disciplinärt förfarande. Patientombudsmannen ger handledning i hur ärendet ska göras anhängigt hos den behöriga myndigheten eller det behöriga organet. Patientombudsmannen hjälper också patienterna att ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska finnas en patientombudsman. En patientombudsman kan verka vid flera enheter; exempelvis har vissa kommuner en gemensam patientombudsman.

Lag om patientens ställning och rättigheter

Lag om patientens ställning och rättigheter

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021