suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Palliativa polikliniken

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stads palliativa poliklinik erbjuder konsultationer och uppföljning av symtomatisk vård för patienter boende i Helsingfors.

Oftast lider patienterna av cancer men också till exempel patienter med en långt framskriden hjärt-, lugn- eller leversjukdom har nytta av en konsultation avseende symtomatisk vård.

Patienterna kommer till polikliniken med läkarremiss.

För vem och på vilka villkor

Palliativ riktlinje för vården och läkarremiss.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med vården av en döende, dvs. terminalvården är att hjälpa en allvarligt och obotligt sjuk patient att leva ett så bra liv som möjligt ända till slutet. Övergången till terminalvård sker när en sjukdom som leder till döden inte kan botas och man måste räkna med att patienten avlider inom de närmaste dagarna, veckorna eller månaderna. Terminalvården inkluderar smärtlindring och annan nödvändig vård även om man inte längre försöker bota själva sjukdomen. Att stöda den döende och hans eller hennes närstående på alla sätt är en väsentlig del av terminalvården.

Personalen inom hälso- och sjukvården ska alltid diskutera med patienten om övergången till terminalvården, vid behov vid flera tillfällen. Om patienten själv inte kan uttrycka sin syn på vården ska diskussionen föras med patientens närstående. I beslutet om terminalvård antecknas patientens egna önskemål om vården i den mån den är möjligt. Önskemålet kan till exempel handla om att patienten motsätter sig återupplivning. Aktiv dödshjälp hör emellertid inte till terminalvården.

Terminalvård ges på sjukhus och andra vårdinrättningar samt i särskilda terminalvårdshem. Terminalvård kan även ges i patientens eget hem. Då ges vården i allmänhet som ett samarbete mellan vårdpersonalen och patientens närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.1.2022