suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitiekanslersämbetet

Övervakning av myndigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tillgängliga språk finska, svenska

Justitiekanslern övervakar myndigheterna genom att behandla skriftliga klagomål som gäller dem. Man kan klaga hos justitiekanslern om man anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter.


Gör så här

Ett klagomål till justitiekanslern ska vara skriftligt. Klagomålet kan formuleras fritt eller som hjälp kan användas en PDF-blankett. Klagomålet kan även avfattas och sändas med klagomålsblanketten på nätet. PDF-blanketten och klagomålsblanketten kan hittas på justitiekanslersämbetets webbsida https://www.okv.fi/sv/klagomal/klagomalsblankett/.

För att ett klagomål ska kunna undersökas vid justitiekanslersämbetet, måste i klagomålet preciseras vilken myndighet och vilket förfarande ärendet gäller och på vilket sätt förfarandet eller ett beslut är felaktigt. Bifoga gärna sådana dokument som berör klagomålet. Bilagor som har sänts till justitiekanslersämbetet per post, returneras tillsammans med klagomålssvaret.

Justitiekanslern behandlar inte klagomål som gäller över två år gamla ärenden, om det inte finns särskilda skäl till det). Klaganden underrättas utan dröjsmål om ett ärende inte leder till åtgärder på grund av preskriptionstiden eller för att det inte hör till justitiekanslerns behörighet. Klaganden underrättas även i de fall där ärendet inte behandlas vid justitiekanslersämbetet för att det behandlas vid en behörig myndighet eller kan överklagas. Justitiekanslern kan överföra behandlingen av ett klagomål till en behörig myndighet om det är motiverat med hänsyn till ärendets art. Klaganden underrättas om överföringen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Grundlagen (11.6.1999/731), JK-paragraferna 69, 108–113, 115 och 117

Lagen om justitiekanslern i statsrådet (25.2.2000/193)

Lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (21.12.1990/1224)


Servicen tillhandahålls av: 
Justitiekanslersämbetet