suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Närståendevård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Närståendevård innebär att en anhörig eller annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet.

Stöd för närståendevård kan beviljas Borgåbor som behöver mycket vård kontinuerligt eller så gott som kontinuerligt dygnet runt. Stöd för närståendevård är socialservice som kommunen enligt lag ska ordna.

Som närståendevårdare kan godkännas en anhörig eller annan närstående person som har deltagit i vården av klienten redan tidigare. Vårdarens funktionsförmåga och livssituation ska vara lämpad för uppgiften.

Gör så här

Bifoga ett läkarutlåtande till ansökan. Läkarutlåtandet är nödvändigt, men enbart det är inte en tillräcklig grund för ett beslut.

Stöd för närståendevård för personer över 65 år ansöks hos service som främjar välbefinnandet. Stöd för närståendevård för personer under 65 år ansöks hos handikappservicen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 7.8.2020