suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Näringsbransch företagens krisstöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter beviljar och betalar stöd på ansökan för återanställning och gottgörelse för begränsning av verksamheten för företag inom förplägnadsbranschen.

Förplägnadsföretaget beviljas och betalas gottgörelse för hyreskostnader och andra oflexibla löpande kostnader som uppkommit under begränsningsskyldigheten i förhållande till förändringen i försäljningen för det berörda förplägnadsföretaget.

Till ett förplägnadsföretag som omfattas av massbetalning betalas i skälig gottgörelseandel i första utbetalningen 15 procent i förskott, om medelförsäljningen under januari–februari var högst 1 miljon euro Gottgörelsen är i genomsnitt ungefär hälften av de oflexibela löpande utgifterna i förplägnadsföretag. För försäljning som överstiger en miljon är emellertid ersättningen fem procent. Förplägnadsföretag kan som högst få en gottgörelse till ett belopp av 500 000 euro.

Förplägningsföretaget kan kontrollera om det omfattas av automatisk utbetalning på UF-centrets webbplats www.keha-keskus.fi/undantagsfinansiering med hjälp av en sökförfrågan som publiceras. På basis av sökfunktionen som baserar sig på FO-numret får förplägnadsföretaget antingen information om det hör till den automatiska utbetalningen eller ett meddelande om att stöd ska sökas separat med hjälp av en ansökningsblankett.

Med stödet för återanställning stöds förplägnadsföretagens beredskap och förmåga att sysselsätta arbetstagare när verksamheten inleds efter begränsningstiden så att företagen når en nivå som motsvarar den som rådde innan coronavirusepidemin. Stödbeloppet är 1 000 euro för varje anställd som omfattas av stödet. Stödet betalas ut till en anställd till vilken företaget betalar en lön på minst 2500 euro en period av tre månader efter det att begränsningsskyldigheten upphör. Det är möjligt att få stöd för högst det antal arbetstagare som kalkylmässigt var anställda på heltid i företaget i februari 2020. Dessutom kan stöd betalas för arbete som skaffats i form av inhyrd arbetskraft eller underleverantör, 1000 euro för varje arbetstagare som omfattas av stödet. I detta fall betalas stödet ut för en anställd som skulle faktureras minst 4500 euro eller det företag som faktureras har betalat minst 2 500 euro under de tre månaderna efter det att begränsningsskyldigheten upphör.

Stödet beviljas i form av tillfälligt statligt stöd i enlighet med kommissionens meddelande C (2020) 1863, upp till högst 800 000 euro per enskilt företag.

Gör så här

Ansök om understöd

1. Ifall förplägnadsföretaget inte omfattas av automatisk massbetalning:

2. Ansök om stöd främst med hjälp av det elektroniskta formuläret. E-tjänsten använder stark autentisering. Återanställningsstöd och gottgörelse för verksamhetsbegränsning har egna ansökningsblanketter.

3. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, använd det utskrivbara ansökningsformuläret. Formuläret kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara det på din egen dator.

4. Fyll i ansökan noggrant och bifoga eventuella bilagor. En ofullständig ansökan, behovet av ytterligare utredning och ändring av ansökan under förfarandet kan förlänga ärendets behandling.

Inlämning av ansökan

5. Skicka in ansökan med bilagor via e-formuläret, eller

6. genom att lämna in ansökan per post till UF-centrets registratur.

7. Om UF-centret begär att komplettera ansökan, skicka in begärda tillägg inom den angivna tidsfristen eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

8. När UF-centret har fått tillräcklig och korrekt information för att avgöra ärendet om stödansökan kommer det att fatta ett överklagbart beslut. Beslutet tillställs den som ansöker om understöd.

Utredning över användningen av stödet

1. Användningen av understödet utreds av UF-centret i efterhand genom övervakningsåtgärder. Mer information finns på www.keha-keskus.fi/utbetalning/

För vem och på vilka villkor

Stöden är endast tillgängliga för företag vars verksamhet temporärt varit begränsad enligt 3 a § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006). Stöd beviljas inte personalrestauranger om deras verksamhet inte har begränsats på det sätt som avses i lagen.

Endast de företag vars försäljning i april 2020 var lägre än medelvärdet av försäljningen i januari–februari 2020 eller april-maj 2019 beviljas gottgörelse. Den faktiska minskningen av försäljningen i april kontrolleras innan slutbetalning.

Ett företag vars faktiska försäljning under begränsningsskyldigheten är lika stor som den genomsnittliga försäljningen under januari–februari 2020 eller april–maj 2019 kan inte få gottgörelse.

Återanställningsstöd beviljas inte företag som redan var i svårigheter före epidemins utbrott (dvs. före den 31 december 2019). Ett företag i svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i EU: s allmänna gruppundantagsförordning den 31.12.2019.

Båda stöden kan endast ansökas en gång. Ansökan är öppen för gottgörelse för verksamhetsbegränsningar fram till den 31 augusti 2020 och för att stödja återanställningen fram till den 31 oktober 2020. Starten av ansökning tillkännages på webbplatserna för UF-centret, NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet.

Beviljandet av stöd grundar sig på lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (L 403/2020).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 15.6.2020