suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Mottagning och utbetalning av säkerhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Materiella bestämmelser om ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket finns i ett flertal lagar, bl.a. vattenlagen, inlösningslagen och sjölagen. Myndighetsbeslut kan också innehålla förordnanden om att säkerhet ska ställas.

Säkerheten kan ställas i form av t.ex. pengar eller bankgaranti (proprieborgen). Säkerheten ställs för regionförvaltningsverkets räkning.

Gör så här

Lämna in en skriftlig ansökan om ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket (RFV). Lämna in ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i ditt område. Bifoga en kopia av det myndighets- eller domstolsbeslut på grundval av vilket säkerheten ställs. Om det inte finns något beslut som ligger till grund för säkerheten ska du förklara grunden på vilken säkerhet ställs.

Ansökan om ställande av säkerhet kan vara fritt formulerad eller så kan du använda regionförvaltningsverkets blankett.

Skriv in kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer) för den som ställer säkerheten, vilken säkerhet som ställs, grunden på vilken säkerhet ställs, eventuell kompletterande information samt faktureringsadress och egen referens om sådana finns.

Överför säkerheten till regionförvaltningsverkets konto om den betalas i pengar. Som referens anger du "säkerhet" och eventuella andra identifierande uppgifter. Regionförvaltningsverkens kontonummer finns på blanketten för ställande av säkerhet.

Om säkerheten består av något annat än pengar bedömer regionförvaltningsverket huruvida säkerheten kan godkännas. Som annan form av säkerhet godkänns oftast bankgaranti (proprieborgen). Den ursprungliga borgensförbindelsen ska skickas till regionförvaltningsverket.

Då både ansökan om ställande av säkerhet och själva säkerheten har anlänt till regionförvaltningsverket deponeras summan på ett för ändamålet öppnat bankkonto. Om säkerheten är en borgensförbindelse förvarar regionförvaltningsverket den ursprungliga borgensförbindelsen. Den som ställt säkerhet får beslutet om att säkerheten har tagits emot för kännedom. Av beslutet framgår bl.a. under vilka förutsättningar säkerheten befrias.

  • Befrielse av säkerhet Den som ställt säkerhet ska själv skriftligen ansöka om befrielse av säkerheten och lämna en redogörelse över att villkoren för befrielse uppfylls. Förutsättningarna för befrielse beror på vilken grund som säkerheten har ställts på. I vissa fall ska den som ställt säkerheten till exempel uppvisa för regionförvaltningsverket ett laga kraft vunnet myndighetsbeslut eller domslut (bl.a. 3 kap. 17 § , 11 kap. 20 § och 15 kap. 7 § i vattenlagen, 69 § i miljöskyddslagen (86/2000), 127 § i miljöskyddslagen (527/2014) och 84 § i inlösningslagen).

Observera att befrielse av säkerheten också kan kräva att en annan myndighet fattar beslut om befrielse av säkerhet.

För vem och på vilka villkor

Säkerheten ska ha en i lag eller beslut angiven grund.


Tidsfrist

Lagen eller myndighetsbeslutet kan fastställa tidsfrister för säkerheten.

Handläggningstid

Cirka 1 månad.

Giltighetstid

Då säkerheten ställts är den i kraft tills vidare eller så länge som lagen eller beslutet kräver.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 7.2.2022