suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Mödrarådgivningens tjänster

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Mödrarådgivningens mål är att trygga bästa möjliga hälsa för den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet, samt att främja och upprätthålla hela familjens hälsa och välmående. Man uppmärksammar varje väntande mors och familjs enskilda behov vid planering av vården.

Mödrarådgivningen sköts av hälsovårdarna Barbro Grönvik-Bergkulla (0400 745449) och Esmy Nevala (0400 847760), samt läkare Jaana Sjöqvist.

Uppföljning av graviditeten görs enligt de nya nationella rekommendationerna (2013) för mödravården. Inom de rekommenderade besöken ingår en omfattande hälsoundersökning (v.13-18). Målet med denna omfattande hälsoundersökning är att kartlägga och stöda hela familjens välmående, parförhållandet, föräldraskapet och hälsosamma levnadsvanor. De blivande föräldrarnas kraftresurser kartläggs och familjen erbjuds vid behov stöd i tidigt skede.

Den väntande familjen erbjuds möjlighet att delta i fosterscreeningar. Rådgivningen erbjuder också familjeförberedelseträffar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om moderskaps-, faderskaps- och föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020