suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Miljötillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver ett miljötillstånd och beroende på verksamheten och dess omfattning söks det antingen hos regionförvaltningsverket eller kommunens miljöskyddsmyndighet. Behörigheten delas upp enligt 34 § i miljöskyddslagen och i 1 kapitlet i miljöskyddsförordningen.

Miljötillståndsansökningarna behandlas av regionförvaltningsverkena i Södra Finland, Östra Finlan ...

Gör så här

  1. Kontrollera eller ta reda på om verksamheten du planerar kräver miljötillstånd och om regionförvaltningsverket är den behöriga myndighet som behandlar tillståndsansökan. Ta i god tid reda på om det behövs en Natura-bedömning, en miljökonsekvensbedömning och en naturutredning.
  2. Utarbeta en tillståndsansökan som uppfyller kraven i miljöskyddsförordningen och myndighetens anvisningar och lämna in den vid regionförvaltningsverket i god tid före verksamhetens ska inledas. En bristfällig ansökan, kompletteringsbehov och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga handläggningstiden med flera månader. Närmare anvisningar för ansökan finns i regionförvaltningens e-tjänst där du även kan göra upp och skicka in ansökan elektroniskt. I e-tjänsten kan du även följa med behandlingen av ansökan. Om ärendehanteringen i e-tjänsten inte är möjligt kan man lämna in ansökan per e-post. En fysisk person kan lämna in ansökan och dess bilagor även i pappersform. Ansökan lämnas in vid det regionsförvaltningsverk inom vars område verksamheten utförs.
  3. Om tillståndsmyndigheten ber dig komplettera ansökan ska du skicka in kompletteringarna inom den tid som myndigheten ställt eller förhandla med myndigheten om förlängd tid.
  4. När tillståndsmyndigheten fått vetskap om verksamheten och tillräckliga uppgifter om dess konsekvenser delger myndigheten ansökan med en kungörelse och de handlingar som kungörs i tillstånds- och informationstjänsten i minst 30 dagar. Information om kungörelsen publiceras också i kommunerna inom verksamhetens konsekvensområde. Parterna inom verksamhetens konsekvensområde får kungörelsen per brev. Betydande ansökningar meddelas också i den dagstidning som utkommer inom verksamhetens konsekvensområde. Under kungörelsetiden begär myndigheten utlåtanden om ansökningsärendet av nödvändiga myndigheter och andra instanser.
  5. Efter kungörelsetiden får den sökande utlåtanden och anmärkningar av tillståndsmyndigheten och den sökande kan besvara dessa inom den utsatta tid i begäran om svar.
  6. Tillståndsmyndigheten skickar ut miljötillståndsbeslutet till den sökande, de myndigheter som fått begäranden om utlåtande och till de som särskilt bett om beslutet. Parterna får beslutskungörelsen per brev. Om tillstånd för verksamheten har beviljats ska tillståndsinnehavaren följa bestämmelserna i beslutet.
  7. Tillståndsmyndighetens beslut vinner laga kraft först efter besvärstiden, om inte det anförts besvär över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.

För vem och på vilka villkor

Den som gör upp tillståndsansökan ska ha en tillräcklig expertis och vid behov ska den sökande anlita en konsult som gör upp ansökan.

Om ansökan som skickats in till tillståndsmyndigheten är bristfällig med tanke på avgörandet av ärendet ska den sökande på myndighetens begäran komplettera ansökan inom den utsatta tid som framgår av begäran om komplettering. En ansökan som inte kompletterats i tid kan kasseras utan att den granskas.

Förutsättningarna för att beviljas miljötillstånd finns uppräknade i 49–50 § i miljöskyddslagen.


Handläggningstid

Regionförvaltningsverkets eftersträvade genomsnittliga behandlingstid för miljötillståndsansökningar som gäller ny verksamhet eller verksamhetsändringar är 10 månader. Verksamheten eller en ändring får inte inledas innan positivt lagakraftvunnet miljötillståndsbeslut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.12.2020