suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Miljöavtal; Skötsel av våtmark

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Avtalsperioden är 5 år och inleds den 1 maj samma år som ansökan lämnas in eller året därpå. Avtalsobjektet kan vara en våtmark, ett översvämningsområde eller en areal som upptas av en fåra som återställts i naturenligt skick samt kantområden som är tillräckliga med hänsyn till skötseln. Ett avtal kan också ingås för anläggande av små våtmarker, bottendammar och översvämningsområden eller för obje ...

Gör så här

Du kan ansöka om miljöavtal genom att skicka avtalsansökan jämte nödvändiga bilagor till NTM-centralen i samband med huvudstödsansökan för odlare. För att avtalet ska hållas i kraft ska du ansöka om utbetalning av miljöavtalet årligen i Vipu-tjänsten eller med blankett 101B i samband med ansökningen av odlarnas huvudstöd. Meddela också uppgifter om skiften varje år i tjänsten Vipu eller på blanketten 102B.

För vem och på vilka villkor

Ersättning betalas för åtgärder som genomförs varje år i avtalsområdet. Åtgärderna ska vara baserade på en godkänd plan. De årliga skötselåtgärderna för våtmark kan vara behovsenligt avlägsnande av slam, avlägsnande och tillförsel av eventuella kemiska fällningsmedel, åtgärder för skötsel av dammanläggningar och fåror, slåtter av växtligheten på kantområden invid våtmarken eller fåran, bortförsel av växtrester och andra motsvarande åtgärder. När fåror som återställts i naturenligt skick sköts ska konstruktioner som bromsar upp vattenströmningen, såsom bottentrösklar och erosionsskydd, ses till. Dessutom ska växtligheten på kantområdena invid fåran bevaras och översvämningsplatåer hållas öppna.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021