suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Miljö- och vattenhushållningsbeslut samt anhängiga ärenden

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Enligt miljöskyddslagen (MSL) och vattenlagen (VL) påverkar projekt som kräver tillstånd vår livsmiljö. Med hjälp av tillstånds- och informationstjänsten kan du bekanta dig med tillståndsärenden gällande miljö- och vattenhushållning som för närvarande handläggs vid regionförvaltningsverket eller som regionförvaltningsverket utfärdat beslut om.

I tillstånds- och informationstjänsten finns regionförvaltningsverkets beslut om miljö- och vattenhushållningstillstånd. I tjänsten finns förutom uppgifter om anhängiggjorda ärenden även kungörelser om ärenden i samrådsfasen samt väsentliga ansökningsdokument.

Ytterligare information om ansökan eller beslutet kan begäras av handläggaren som framgår av kungörelsen eller beslutet.

Gör så här

I tillstånds- och informationstjänsten kan du söka fram anhängiga ärenden och beslut. I tjänsten hittar du närmare anvisningar för hur du använder tjänsten.

Du kan avgränsa sökningen enligt ärendens stadium, i inledda, delgivna eller för vilka beslut utfärdats. Du kan också avgränsa sökningen till en viss tidsintervall, t.ex. ansökningar som kommit in efter 1.1.2016. Ett specifikt ärende hittar du enklast genom att söka med ärendets eller sökandens namn, eller del av namnet. Därtill kan sökningen avgränsas till ärenden inom en viss kommun.

Sökresultaten presenteras i en lista, och på varje rad finns ett ärende som passar ihop med sökvillkoren. Dessa kan avgränsas ytterligare genom sökraden i början av listan. Avaa/Öppna länken i radens sista kolumn öppnar en saksida, där ytterligare information presenteras. Beslut, kungörelse- eller ansökningsdokument angående ärendet, kan laddas ner via lataa/Ladda länken i den sista kolumnen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är fritt användbar och kräver inte registrering.

I tjänsten publiceras offentliga ärenden och offentliga dokument av dem, handlagda av statens miljömyndigheter. Offentligheten styrs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och förvaltningslagen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020