suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Material- och informationstjänst

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Man kan via Sjundeå registratur be om kopior eller information om dokument eller be om att få bekanta sig med olika handlingar.

Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas nyaste föredragningslistor och protokoll finns på webbplatsen http://siuntio.ktweb.fi/.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

Du kan be om att få se handlingar med en elektronisk blankett, per e-post, per brev, per telefon eller genom att göra det på plats och ställe. Vi önskar att du i första hand lämnar in en skriftlig begäran om dokument.

Det är bra att komma överens om ett besök till platsen på förhand, för att man ska kunna leta fram de ombedda handlingarna färdigt och reservera ett utrymme för att bekanta sig med dem.

Individualisera din dokumentbegäran som noggrant som möjligt. En noggrann individualisering hjälper oss att reda ut, vilka dokument som din begäran berör. Vi hjälper dig vid behov i individualiserandet av dokumenten med hjälp av diariet eller andra register.

Bifoga dina kontaktuppgifter till dokumentbegäran så att vi vid behov kan be om preciseringar eller mer information.

Skicka din dokumentbegäran till registraturen varifrån din begäran vid behov skickas vidare till rätt avdelningen eller tjänsteinnehavare. Dokument som ska förvaras permanent och som är över tio år gamla, förvaras i regel i kommunens centralarkiv. Byggnadstillsynens och miljöväsendets dokument som ska bevaras, finns ändå oftast i byggnadstillsynens och miljöväsendets arkiv.

När du ber om sekretessbelagda handlingar eller om handlingar, som endast med vissa förutsättningar kan överlåtas, ska du meddela användningsändamålet för uppgifterna samt framföra andra faktum som är nödvändiga för överlåtandet av uppgifterna, så som bestyrka sin identitet.

För vem och på vilka villkor

Var och en har rätt att få information om ett dokument som tillhör en offentlig myndighet. Myndighetshandlingarna är offentliga om inte annat fastställs i lagen.

Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig. Var och en har rätt att ta del av de uppgifter som ingår i en myndighetshandling och som gäller honom/henne själv, om inte något annat föreskrivs i lag. Servicen är avgiftsfri.

För utlämnande av material eller information tas ingen avgift ut när uppgifter ur handlingen lämnas muntligen, handlingen läses eller kopieras hos myndigheten eller när en handling som lagrats i elektronisk form sänds till en part per e-post.

Man får bekanta sig med handlingar vid kommunkansliet. Handlingar lånas ut endast för myndighetsanvändning.

Det är avgiftsfritt att bekanta sig med handlingar i myndighetens lokaler. För utskrifter och -kopior uppbärs en avgift enligt informationstjänsttaxan. En avgift uppbärs också om begäran om uppgifter inte kan individualiseras och om informationssökningen förutsätter särskilda åtgärder.

För att ta del av handlingarna i myndighetens lokaler uppbärs i huvudsak ingen avgift. Kopiering kan vara avgiftsbelagt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 24.2.2020