suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Lönesubvention för en arbetslös persons lönekostnader

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande.

Syftet med lönesubventionen är att bidra till att den arbetssökande får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden i situationer där personen har brister i sina yrkeskunskaper eller ett handikapp eller en sjukdom som gör det svårare att klara av uppgifterna. Fastän lönesubventionen beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens tjänstebehov.

Lönesubvention kan beviljas för

 • företag
 • andra sammanställningar, såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
 • kommuner och samkommuner
 • hushåll.

Lönesubvention kan beviljas för

 • arbetsavtal som gäller tills vidare eller tidsbundna avtal samt läroavtalsutbildning
 • även deltidsanställning om den som beviljar stödet anser detta vara ändamålsenligt och att det främjar den arbetssökandes möjligheter att sysselsättas.

TE-byrån besluter stödets längd och belopp från fall till fall.

 • Stödperiodens längd beror på hur länge personen som anställts varit arbetslös, på hur mycket handikappet eller sjukdomen påverkar arbetsprestationen och på arbetsgivaren.
 • Lönesubventionen kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.
 • Statens budget bestämmer det maximala beloppet för lönesubventionen. År 2019 är maximibeloppet 1400 euro/månad, därpå betalas en procentandel av semesterpenningen som inte överstiger beslutet om lönesubventionens belopp.

Om den arbetssökande har ett lönesubventionskort innebär det att TE-byrån har granskat möjligheten för att bevilja lönesubvention, om villkoren som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls.

Lönesubvention kan även beviljas utan lönesubventionskort om möjligheten till subventionerat arbete har antecknats i den arbetslösa arbetssökandens sysselsättningsplan.

Bekanta dig noggrant med ifyllnings- och andra anvisningar som finns i ansökan före du ansöker om lönesubvention.

Gör så här

 1. Ansök om lönesubvention i god tid innan arbetsförhållandet börjar i e-tjänsten. Om du inte kan göra en elektronisk ansökan ska du skicka in ansökningsblanketten till den TE-byrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen ligger eller där personen som anställs är bosatt.
 2. TE-byrån utreder villkoren för att bevilja lönesubvention och uppgifter angående beskattning samt begär vid behov ytterligare uppgifter före beslutet.
 3. Anställningsförhållandet kan inledas först efter att TE-byrån har beviljat lönesubventionen.

Om du ansöker om fortsättning på lönesubvention, lämna in ansökan om fortsatt subvention innan subventionsperioden går ut. Anställningsförhållandet måste fortsätta omedelbart efter att förgående period med lönesubvention upphört.

Ansök om utbetalning av lönesubvention i efterskott i UF-centrets e-tjänst.

 • Tilläggsuppgifter eller begäran om komplettering av den elektroniska ansökan visas i Mina e-tjänster, så följ regelbundet upp behandlingen av ansökan.
 • Om du inte kan ansöka elektroniskt, lämna in utbetalningsansökan med bilagor till UF-centret per post.
 • Bekanta dig med UF-centrets anvisningar för att ansöka om utbetalning.
 • UF-centret svarar på förfrågningar per e-post.

Telefontjänsten FöretagsFinland ger allmän rådgivning angående lönesubvention och dess utbetalning samt stöd med den elektroniska ärendehanteringen.

För vem och på vilka villkor

Lönesubventionen är ett behovsprövat stöd som TE-byrån kan bevilja inom ramarna för de anslag som finns tillgängliga och om TE-byrån avgör subventionen som ett ändamålsenligt sätt att främja en arbetslös arbetssökandes sysselsättning.

Arbetsgivaren ska förbinda sig vid att betala ut en lön i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas på arbetsförhållandet i fråga, eller om inget tillämpligt kollektivavtal finns ska lönen vara sedvanlig och rimlig för arbetet i fråga.

Lönesubvention kan inte beviljas arbetsgivare, om

 • lönen för den som ska anställas med subventionen enbart baserar sig på arbetsresultatet, till exempel om lönen är enbart försäljningsprovision utan grundlön
 • subventionen snedvrider konkurrensen med andra aktörer som tillhandahåller samma produkter eller tjänster
 • arbetsgivaren i väsentlig omfattning har försummat sin lönebetalningsskyldighet eller sina skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade avgifter
 • en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd, eller om arbetsgivaren är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

Lönesubventionen får inte försvaga ställningen för arbetstagare som är i arbetsgivarens tjänst.

Det är möjligt att få lönesubvention trots uppsägningar och permitteringar om arbetsgivaren före ansökan om lönesubvention har återanställt den arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

Lönesubvention kan inte betalas om

 • arbetsgivaren inte följer villkoren i lönesubventionsbeslutet
 • det efter beviljandet av subventionen framgår att villkoren för beviljande av lönesubvention inte uppfylls
 • lönesubvention har beviljats felaktigt, till ett för stort belopp eller utan grund.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNylands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 7.3.2022