suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Lönesubvention för arbetstagarens lönekostnader

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

AN-byråerna och kommunförsöken kan bevilja organisationer behovsprövat lönesubvention för lönekostnader för arbetslösa arbetssökande.

Med lönesubventionen förbättras den arbetslösa arbetssökandens yrkeskompetens och främjas också möjligheterna för personer med funktionshinder och personer som fyllt 60 år och som varit arbetslösa länge att få arbete och delta i arbetslivet. Stödet beviljas och bet ...

Gör så här

Ansök om lönesubvention i god tid innan anställningen inleds. Du kan ansöka om stöd endast elektroniskt. AN-byrån eller kommunförsöket kontrollerar villkoren för beviljande av lönesubvention och uppgifter om beskattningen samt begär vid behov ytterligare information innan beslutet fattas. Anställningsförhållandet kan inledas först när lönesubvention har beviljats.

Om du ansöker om fortsättning på lönesubvention, lämna in ansökan om fortsatt subvention innan subventionsperioden går ut. Anställningsförhållandet ska fortsätta omedelbart efter att den föregående stödperioden har löpt ut.

I e-tjänsten kan ansökan lämnas in av en bemyndigad person. För organisationens räkning kan uträtta ärenden utan särskild fullmakt personer som har en befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter. Fullmaktsärendet för sysselsättningsstöd kallas Ansökan om lönesubvention. De personer som fått fullmakt sköter ärenden för sin organisations räkning via Suomi.fi-identifikation. Tjänsten kontrollerar personens rätt att uträtta ärenden i samband med inloggningen. Utöver fullmakter förutsätter användningen av e-tjänsten ett FO-nummer av samfundskunderna.

Rådgivning i ansökan om lönesubvention ges av FöretagsFinlands telefontjänst.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om lönesubvention elektroniskt via AN-tjänsternas Mina e-tjänster. I e-tjänsten loggar du in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fyll i ansökan och lägg till de bilagor som behövs via servicemenyn i e-tjänsten. E-tjänstens interna anvisningar underlättar ifyllandet av ansökan. Anmälningar som kommer från tjänsten ger information om de olika skedena i dina ärenden. Genom att använda e-tjänsten kan du lämna in en ansökan, svara på begäran om komplettering av ansökan, komplettera din ansökan och ta emot beslut som gäller ditt ärende.

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av lönesubvention hos UF-centret i e-tjänsten i enlighet med beslutet. Observera att på beslut som meddelats före 1.7.2023 tillämpas avvikande anvisningar.

Ansök om utbetalning av subvention månatligen för de lönebetalningsperioder som avslutas under en kalendermånad. Ansökan om utbetalning kan lämnas in inom tre månader från stödperiodens utgång. Ansökan preskriberas inte mitt under stödperioden.

Du får en anmälan om utbetalning av lönesubvention till e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Du kan få lönesubvention om den organisation du representerar är

  • ett företag,
  • en kommun, samkommun eller välfärdsområde eller
  • annat samfund, såsom förening, stiftelse, registrerat religionssamfund eller församling.

Subvention kan inte beviljas om lönen för den person som anställs med stöd endast baserar sig på arbetsresultatet, till exempel om lönen enbart är en försäljningsprovision utan grundlön. Stöd kan inte heller beviljas för ett anställningsförhållande som har börjat redan innan beslutet om beviljande av stöd fattades. Ett undantag till detta är beviljandet av en ny subventionsperiod när den nya perioden börjar omedelbart efter att den föregående subventionsperioden upphör.

Du beviljas inte stöd om stödet snedvrider konkurrensen i förhållande till andra som erbjuder samma produkter eller tjänster eller om du väsentligt har försummat din skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter.

Det är inte möjligt att få subvention om den organisation du representerar är ett företag i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller företaget är föremål för ett obetalt betalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Subvention kan beviljas trots uppsägningar eller permitteringar, om antalet arbetstagare i anställningsförhållande vid tidpunkten för ansökan om stöd är minst lika stort som vid tidpunkten för uppsägning eller permittering av arbetstagare. Stödet får inte försämra ställningen för de arbetstagare som är i din tjänst.

Om den som anställts med subvention till följd av överlåtelse av rörelse, fusion eller delning av en sammanslutning eller sammanslagning av sammanslutningar övergår till anställning hos en annan arbetsgivare under perioden med lönesubvention, kan subvention beviljas den mottagande arbetsgivaren för den tid som återstår av den period med lönesubvention som beviljats den överlåtande arbetsgivaren. Den mottagande arbetsgivaren ska lämna in ansökan om lönesubvention till AN-byrån eller kommunförsöken inom en månad efter det att den som anställts med subvention har övergått till anställning hos förvärvaren av rörelse eller hos den mottagande sammanslutningen.

Lönesubvention kan inte betalas om

  • du inte följer villkoren i beslutet om subvention,
  • det efter att stödet beviljats framgår att förutsättningarna för beviljande av subvention inte uppfylls eller
  • subvention har beviljats felaktigt, för mycket eller utan grund.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 27.11.2023