suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil kan beviljas lokala motions- och idrottsprojekt för att främja hälsa och välbefinnande hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil i vardagen. Projekten kan rikta sig till specifika målgrupper, såsom barn i ...

Gör så här

Lämna in en ansökan i regionförvaltningsverkets e-tjänst.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

  • verksamhetsplan för projektet, och där ska framgå omgivning, mål, innehåll, vilka åtgärder som planeras samt uppföljning och utvärdering med tidtabeller
  • plan för att engagera ledningen för den sökande organisationen i genomförandet av projektet
  • plan för att etablera projektets funktioner som en del av den normala verksamheten
  • kostnadskalkyl för de åtgärder som finns angivna i verksamhetsplanen
  • plan för hur kostnaderna för verksamheten ska finansieras
  • utdrag ur kommunens budget, där projektets självfinansieringsandel framgår
  • skriftliga förbindelser av eventuella samarbetspartner, deras kontaktuppgifter och arbetsfördelningen
  • sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från föregående räkenskapsperiod samt föreningsregisterutdrag (andra än kommuner)
  • redovisning av eventuella andra understöd som man har ansökt om och som man har fått för samma ändamål
  • övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Specifika anvisningar för ansökan och ansökningsblanketten hittar du på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer fram. Ansökan avslås om den inkommer till regionförvaltningsverket efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningstiden går normalt ut i oktober - november. Ansökningstiderna finns i undervisnings- och kulturministeriets specifika ansökningsanvisningar. Regionförvaltningsverket fattar beslut om understöd varje år före utgången av februari.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner samt anordnare av småbarnspedagogik. Understöd kan dock inte direkt beviljas kommuners enheter för småbarnspedagogik (den sökande ska vara en kommun), idrottsföreningar och övriga lokala föreningar, regionorganisationer, oregistrerade sammanslutningar, privatpersoner eller för kommersiell verksamhet.

Ett krav är att andelen självfinansiering i projektet utgör ungefär hälften av totalkostnaden för projektet. Självfinanseringen kan inte vara kalkylmässig, till exempel kalkylmässig hyra för kommunens egna lokaler, fördelningsposter eller talkoarbete, då dessa inte omfattar inkomster eller utgifter som registreras i bokföringen. Den som är mottagare till understödet påvisar självfinansieringsandelen i samband med redovisningen.

Understöd kan inte beviljas för kommersiell verksamhet, byggande, och inte för organisationers lagstadgade eller normala basverksamhet. Projekt, vars huvudsakliga syfte är att ordna ett enskilt evenemang eller att skaffa redskap, stöds inte. Projekt vars enda syfte är att minska sittande eller orörlighet stöds inte med dessa anslag. Däremot önskas att synvinkeln att minska sittande och övrig orörlighet ingår i de projekt som stöds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020