suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Legitimering av specialläkare (utbildning i EU/EES-stater)

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Specialläkare är i Finland ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får vara verksam inom yrket. Valvira beviljar på basis av ansökan legitimation för yrket i fråga både till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som förvärvat sin utbildning i Finland och till dem som förvärvat sin utbildning utomlands och antecknar den beviljade rätten att utöva yrke i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Rikta en ansökan till Valvira om att få vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ansökningsprocessen är olika beroende på i vilket land den sökande förvärvat sin utbildning och den sökandes medborgarskap.

Personer som förvärvat sin utbildning i EU/EES-stater (inte i Finland):

Den sökande fyller i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av passet eller motsvarande dokument som bevisar medborgarskapet.

Övriga bilagor:

 • om sökandens nuvarande namn avviker från det namn som används i de dokument som bifogas som bilaga, ska sökanden inlämna en kopia av handlingen från vilket namnändringen kan konstateras
 • till riktigheten bestyrkt officiell kopia av examensbetyget för specialläkare i original och av dess bilaga av vilken innehållet och omfattningen av den examen som avlagts framgår (t.ex. diploma supplement, transcript of records).
 • ett intyg över rätt att utöva yrke som utfärdats av en behörig utländsk myndighet, om sökanden har beviljats rätt att utöva yrke i något annat land än Finland. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätten att utöva yrke har beviljats i flera länder, ska ett intyg från alla länder lämnas in. Intyget kan lämnas in i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
 • ett intyg från en behörig myndighet om att den sökandes examen motsvarar EU-kraven. Intyget kan lämnas in i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
 • Översättningar av ovan nämnda dokument gjorda av en i Finland auktoriserad translator. Översättningarna ska vara antingen på finska eller på svenska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som officiellt bestyrkta kopior.

Vid behov

 • kopior av arbetsintyg om verksamhet i yrket i fråga efter avlagd examen. Dessutom ska översättningar av arbetsintygen på finska eller på svenska som gjorts av en i Finland auktoriserad translator lämnas in. Översättningarna kan lämnas in i original eller som officiellt bestyrkta kopior.

Ovan nämnda handlingar behöver inte lämnas in på nytt om de redan tidigare har lämnats in till Valvira t.ex. i samband med ansökan om legitimation som läkare.

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

 • Avlagd specialläkarexamen (antingen avlagd i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

 • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslut om legitimation 400 euro + postavgifter. Övriga eventuella kostnader: Villkorligt beslut om erkännande 400 euro, om legitimering inte kan beviljas direkt. Utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 350 euro (utlåtande begärs aldrig utan den sökandes medgivande)


Handläggningstid

3–4 månader från det att ansökan inkom. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 10.2.2020