suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Legitimering av socionom (finsk examen)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland är socionomyrket ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får utöva yrket i fråga. Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrke inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som utbildats i Finland eller utomlands och inför den beviljade yrkesrätten i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki).

Gör så här

Fyll i och skicka ansökan antingen via e-tjänsten eller per post.

Alternativ A

Anvisningar för ansökan via e-tjänsten

Du kan ansöka om rätt att utöva yrke via e-tjänsten när du har avlagt din examen och du ar fått ditt examensbevis. Observera att ansökan inte kan lämnas in innan du har utexaminerats.

Därtill behövs:

  1. Finländsk personbeteckning
  2. Nätbankskoder
  3. E-postadress
  4. Telefonnummer

När du ansöker via e-tjänsten behöver du inte sända in bilagor till ditt examensbevis, eftersom tjänsten söker upp dina examensuppgifter från Virta-systemet. Du behöver inte heller skicka in ämbetsbevis eller kopia av pass eller ID-kort.

Alternativ B

Anvisningar för ansökan på papper:

  1. ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort
  2. av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset eller vid magistraten officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset

För att påskynda behandlingen av ansökan ber Valvira att alla bilagor sänds in som officiellt bestyrkta kopior. Om ett bifogat dokument är en vanlig kopia måste Valvira kontrollera riktigheten av dokumentet hos den instans som utfärdat dokumentet. Detta orsakar en betydande fördröjning i processen.

Mer information: suosikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att beviljas legitimation ska du ha en socionomexamen (YH) eller innan detta en examen på institutnivå inom socialvården.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.


Tidsfrist

Ansök om legitimation i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland och tidigast dagen du utexamineras. Du får inte arbeta i Finland stadigvarande som socionom inom utan legitimation som beviljas av Valvira.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Legitimationen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 14.4.2023