suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Legitimering av optiker (utbildning utanför EU/EES)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Optiker är i Finland ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får vara verksam inom yrket. Valvira beviljar på basis av ansökan legitimation för yrket i fråga både till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som förvärvat sin utbildning i Finland och till dem som förvärvat sin utbildning utomlands och antecknar den beviljade rätten att utöva yrke i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Rikta en ansökan till Valvira om att få vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ansökningsprocessen är olika beroende på i vilket land den sökande förvärvat sin utbildning och den sökandes medborgarskap.

Personer som förvärvat sin utbildning utanför EU/EES:

Den sökande fyller i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av passet eller motsvarande dokument som bevisar medborgarskapet.

Övriga bilagor:

  • till riktigheten bestyrkt officiell kopia av examensbetyget i original och av dess bilaga av vilken innehållet och omfattningen av den examen som avlagts framgår (t.ex. diploma supplement, transcript of records).
  • om sökandens nuvarande namn avviker från det namn som används i de dokument som bifogas som bilaga, ska sökanden också inlämna en kopia av handlingen från vilket namnändringen kan konstateras
  • ett intyg över rätt att utöva yrke som utfärdats av en behörig utländsk myndighet, om sökanden har beviljats rätt att utöva yrke i någon annan stat än Finland. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätten att utöva yrke har beviljats i flera länder, ska ett intyg från alla länder lämnas in. Intyget kan lämnas in i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
  • Översättningar av ovan nämnda dokument gjorda av en i Finland auktoriserad translator. Översättningarna ska vara antingen på finska eller på svenska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som officiellt bestyrkta kopior.

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

  • Avlagd optikerexamen (antingen i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

  • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslut om legitimation 700 euro + postavgifter. Övriga eventuella kostnader: * Ett utlåtande som begärts från en högskola eller en läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 200–600 euro (utlåtande begärs aldrig utan den sökandes medgivande). * Om den sökande fått tillstånd före den egentliga legitimeringen beviljats, ska den sökanden ytterligare betala 700 euro för det första tillståndet och därefter 350 euro för förlängning av tillstånd.


Tidsfrist

Efter avlagd examen kan personen arbeta 30 dagar med studeranderätt förutsatt att det inte gått mer än tio år sedan studierna inleddes.

Handläggningstid

3–4 månader från det att ansökan inkom. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 13.1.2020