suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Legitimering av läkare (utbildning i EU/EES-stater)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Läkare är i Finland ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får vara verksam inom yrket. Valvira beviljar på basis av ansökan legitimation för yrket i fråga både till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som förvärvat sin utbildning i Finland och till dem som förvärvat sin utbildning utomlands och antecknar den beviljade rätten att utöva yrke i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Gör så här

Rikta en ansökan till Valvira om att få vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ansökningsprocessen är olika beroende på i vilket land den sökande förvärvat sin utbildning och den sökandes medborgarskap.

Personer som förvärvat sin utbildning i EU/EES-stater (inte i Finland):

Den sökande fyller i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av passet eller motsvarande dokument som bevisar medborgarskapet.

Övriga bilagor:

  • till riktigheten bestyrkt officiell kopia av examensbetyget eller diplomet jämte bilagor som hänför sig till dem (t.ex. ämnesförteckning, vitsord, o.s.v.)
  • intyg i original eller en officiellt bestyrkt kopia över gällande rätt att utöva yrke i utgångslandet i EU
  • intyg i original eller en officiellt bestyrkt kopia om att utbildningen överensstämmer med EU-direktivets krav
  • Översättningar på finska eller på svenska. Översättningarna ska vara gjorda av en i Finland auktoriserad translator.

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

  • Avlagd läkarexamen (antingen avlagd i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

  • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslut om legitimation 400 euro + postavgifter. Övriga eventuella kostnader: * Villkorligt beslut om erkännande 400 euro, om legitimering inte kan beviljas direkt. * Utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 350 euro (utlåtande begärs aldrig utan den sökandes medgivande)


Tidsfrist

Efter avlagd examen kan personen arbeta 30 dagar med studeranderätt förutsatt att det inte gått mer än tio år sedan studierna inleddes.

Handläggningstid

3–4 månader från det att ansökan inkom. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 10.2.2020