suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Legitimering av laboratorieskötare (examen från en EU-/EES-stat)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland är laboratorieskötaryrket ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får utöva yrket i fråga. Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrke i fråga för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utbildats i Finland eller utomlands och inför den beviljade yrkesrätten i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälsovården (Terhikki) ...

Gör så här

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga följande dokument:

- Kopia av intyg över en allmän språkexamen eller ett intyg över språkexamina för statsförvaltningen, om du inte har avlagt din yrkesutbildning eller dina allmänbildande studier på finska eller svenska. En sådan kopia behövs om du ansöker om registrering i centralregister över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården. Om du inte har ett intyg över nödvändig språkkunskap att bifoga ansökan om rätt att utöva yrke, kan Valvira endast erkänna din yrkeskvalifikation.

- Kopia av giltigt pass eller annan myndighetshandling som kan verifiera ditt medborgarskap*.

- Om ditt nuvarande namn avviker från det namn som används i de bifogade dokumenten, en kopia av en handling som verifierar namnändringen*.

- Kopia av ursprungligt examensintyg*.

- Kopia av examensintygets bilagor: diploma supplement / transcript of records*.

- Ett dokument som utfärdats av en utländsk behörig myndighet och so ger rätt att börja utöva yrket i staten i fråga. Av intyget ska framgå att rätten att utöva yrket inte är begränsad eller upphävd. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätten att utöva yrket har beviljats i flera olika länder, ska ett intyg från alla dessa länder lämnas in. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia. ELLER om du har utövat yrket i ett sådant land där man inte registrerar utövare av yrket i fråga, ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i landet i fråga över att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller en annan tillförlitlig utredning i saken. Intyget kan lämnas in antingen i original eller som en kopia.

- Intyg över yrkeserfarenhet*.

- Översättningar av ovan nämnda dokument som gjorts av en i Finland eller en EU-/EES-stat auktoriserad translator. Dokumenten ska vara översatta till antingen finska, svenska eller engelska. Översättningarna kan lämnas in i original eller som kopior.

Vid behov kan Valvira begära ytterligare upplysningar i ärendet samt kontrollera riktigheten av din examen. Mer information om kontroll av riktigheten av examina finns på Valviras webbplats.

  • Kopian ska vara officiellt bestyrkt i Finland eller en annan EU-/EES-stat.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att beviljas legitimation ska du ha en laboratorieskötarexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.


Tidsfrist

Ansök om legitimation i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland. Du får inte arbeta i Finland utan legitimation som beviljas av Valvira.

Handläggningstid

Vi strävar efter att handlägga ansökan inom 3–4 månader från det att den inkommit. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ansökan.

Giltighetstid

Legitimationen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 21.4.2023