suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Legitimering av geronom (examen från en EU-/EES-stat)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland är geronomyrket ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får utöva yrket i fråga. Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrke inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som utbildats i Finland eller utomlands och inför den beviljade yrkesrätten i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki).

Gör så här

Fyll i och skicka ansökan per post och bifoga följande dokument:

– Kopia av intyg över en allmän språkexamen eller ett intyg över språkexamina för statsförvaltningen, om du inte har avlagt din yrkesutbildning eller dina allmänbildande studier på finska eller svenska. En sådan kopia behövs om du ansöker om registrering i centralregister över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården. Om du inte har ett intyg över nödvändig språkkunskap att bifoga ansökan om rätt att utöva yrke kan Valvira endast erkänna din yrkeskvalifikation.

– Kopia av giltigt pass eller annan myndighetshandling som kan användas för att verifiera ditt medborgarskap*.

– Om ditt nuvarande namn avviker från det namn som används i de bifogade dokumenten, en kopia av en handling som verifierar namnändringen*.

– Kopia av ursprungligt examensintyg*.

– Kopia av bilagorna till examensintyget: diploma supplement/transcript of records*.

– Ett dokument som utfärdats av en utländsk behörig myndighet som ger rätt att börja utöva yrket i staten i fråga. Av intyget ska det framgå att rätten att utöva yrket inte är begränsad eller upphävd. Intyget får inte vara äldre än tre månader. Om rätt att utöva yrket har beviljats i flera olika länder, ska ett intyg från alla dessa länder lämnas in. Intyget kan lämnas in antingen i original eller i form av en kopia. ELLER om du har utövat yrket i ett land där man inte registrerar utövare av yrket i fråga, ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i landet i fråga över att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller en annan tillförlitlig utredning i ärendet. Intyget kan lämnas in antingen i original eller i form av en kopia.

– Intyg över yrkeserfarenhet*.

– Översättningar av ovan nämnda dokument som gjorts av en i Finland eller en EU-/EES-stat auktoriserad translator. Dokumenten ska vara översatta till antingen finska, svenska eller engelska. Översättningarna kan lämnas in i original eller i form av kopior.

  • Kopian ska vara officiellt bestyrkt i Finland eller en annan EU-/EES-stat.

Vid behov kan Valvira begära ytterligare upplysningar i ärendet samt kontrollera riktigheten av din examen. Mer information om kontroll av riktigheten av examina finns på Valviras webbplats.

Mer information: suosikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att beviljas legitimation ska du ha en geronomexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning omedelbart efter att du har fått den.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Ansök om legitimation i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland. Du får inte arbeta i Finland utan legitimation som beviljas av Valvira.

Handläggningstid

Vi strävar efter att handlägga ansökan inom 3–4 månader från det att den inkommit. Bristfälliga ansökningar fördröjer handläggningen av ansökan.

Giltighetstid

Legitimationen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården

Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 11.5.2021