suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Legitimering av ergoterapeut (utbildning i Finland)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ergoterapeut är i Finland ett yrke som kräver legitimation. Endast en legitimerad yrkesutbildad person får vara verksam inom yrket. Valvira beviljar på basis av ansökan legitimation för yrket i fråga både till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som förvärvat sin utbildning i Finland och till dem som förvärvat sin utbildning utomlands och antecknar den beviljade rätten att utöva yrk ...

Gör så här

Rikta en ansökan till Valvira om att få vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Ansökningsprocessen är olika beroende på i vilket land den sökande förvärvat sin utbildning och den sökandes medborgarskap.

Personer som förvärvat sin utbildning i Finland:

Ansökan görs antingen som en enskild ansökan eller via läroanstalten som en s.k. gemensam ansökan.

Vid enskild ansökan fyller den sökande i ansökningsblanketten och bifogar en till riktigheten bestyrkt officiell kopia av examensbetyget samt identitetskortet eller passet. Även utdrag ur befolkningsdatasystemet och ämbetsbevis godkänns. Till riktigheten bestyrkta officiella kopior avser en kopia vars riktighet har bestyrkts av notarius publicus som arbetar vid magistraten. Dessutom godkänner Valvira en kopia av examensbetyget vars riktighet bestyrkts av en finländsk läroanstalt. Kopian ska vara försedd med läroanstaltens officiella stämpel, vara undertecknad av läroanstaltens representant samt ha dennes namnförtydligande och tjänstebeteckning.

Vid ansökan via läroanstalten fyller den sökande i ansökningsblanketten och lämnar in den till läroanstalten. Läroanstalten skickar in den egentliga ansökan.

Valvira skickar beslutet och fakturan via tjänsten iPost till den sökande till den adress personen har i befolkningsregistret.

Till dessa yrken kan du inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

För vem och på vilka villkor

  • Avlagd ergoterapeutexamen (antingen i Finland eller utomlands)

Följande krav gäller endast personer som inte är medborgare i en EU/EES-stat

  • Tillräckliga språkkunskaper; ett intyg om att den sökande har avlagt statsförvaltningens språkexamen eller en allmän språkexamen. I statsförvaltningens språkexamen krävs tillfredsställande färdighetsnivå och i allmän språkexamen examen på mellannivå (nivåerna 3–4).

En person som inte vid tidpunkten för ansökan har en finsk personbeteckning, ska meddela personbeteckningen till Valvira genast personen har fått den.

Det är bra att följa med Valviras och Social- och hälsoministeriets webbsidor www.valvira.fi och www.stm.fi och bekanta sig med ministeriets handböcker om upprättande och förvaring av patientjournaler och trygg läkemedelsvård.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.


Tidsfrist

Ansök om legitimation i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland. Du får inte arbeta i Finland utan legitimation som beviljas av Valvira.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 21.4.2023