suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Läkare inom skol- och studerandehälsovården

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Läkarna inom skol- och studerandehälsovården (i fortsättningen: skolläkarna) arbetar i skolorna för att trygga barnens och ungdomarnas hälsa, välbefinnande och framtid. För att problem ska upptäckas i tid gör hälsovårdaren och läkaren hälsokontroller. Läkaren hjälper med att utreda problem som påverkar studieförmågan. Läkaren är en del av studerandevården och kan konsulteras av övriga anställda vid skolan. I sitt arbete följer skolläkarna lagar, förordningar och Helsingfors stads strategi.

Eleverna i Helsingfors grundskolor, gymnasieeleverna samt studerandena vid yrkesläroanstalter betjänas av sammanlagt 25 skolläkare i huvudsyssla. Läkarna vid hälsostationerna deltar inte i skolhälsovården. I regel vårdas sjukdomar vid hälsostationerna.

Mottagning vid akuta sjukdomar hör inte till skolläkarens uppgifter.

Lagar och förordningar som fastställer skolläkarens arbete

- Hälso- och sjukvårdslagen

o Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 338/2011

- Lagen om elev- och studerandevård

- Lagen om patientens ställning och rättigheter

- Barnskyddslagen

- Lagen om smittsamma sjukdomar

- Sora-lagstiftningen

Skolläkarnas arbetsbild omfattar

  1. hälsokontroller, som innebär a) omfattande hälsokontroller b) studerandehälsovårdens kontroller i samband med uppbåd c) kontroller enligt individuella behov
  2. Mottagningar för kontroll
  3. konsultationer
  4. branschövergripande diskussioner
  5. övriga uppgifter: första hjälpen i nödfall, expertuppgifter

Service ges på finska och svenska samt i några skolor även på ryska, tyska, franska och engelska.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 19.5.2022