suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Kvalifikation av underbefälet i räddningsbranschen

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

En brandförman som arbetar i underbefälsuppgifter vid räddningsverket är förman för sitt arbetsskift, ledare för räddningsverksamheten, planerare och utbildare av utbildningsövningar, brandinspektör samt upplysare och säkerhetsutbildare. Brandförmannen leder stationstjänsten under sitt arbetsskift samt ansvarar för planeringen och ordnandet av stationsförvaltningen. Brandförmannen kan också vara c ...

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:

 • kompetens- eller examensbevis som ger rätt att utöva yrket
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.
 • Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, du kan bifoga även eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, norska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

Sök ett beslut om behörighet som sotare vid Utbildningsstyrelsen om du vill arbeta som sotare i Finland.

För vem och på vilka villkor

Om du har fått behörighet som underbefäl i räddningsbranschen utomlands, beslutar Utbildningsstyrelsen om din behörighet för yrket.

Du kan få ett beslut om behörighet för underbefälsyrket inom räddningsbranschen om

• du har genomgått en utbildning som ger behörighet för yrket i ett annat EU- / EES-land eller Schweiz och

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller du har en handling på basis av vilken du ska behandlas på samma sätt som medborgare i EU-länder.

Du kan också få ett beslut om behörighet för underbefälsyrket inom räddningsbranschen om

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land,

• om du har förvärvat yrkeskompetens utanför EU- och EES-länderna,

• din yrkeskompetens har erkänts i ett annat medlemsland och

• du har arbetat i yrket i minst tre år i det land där din yrkeskompetens har erkänts.

Mer information om kriterierna för beslutet får du hos Utbildningsstyrelsen.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Servicen tillhandahålls av

Utbildningsstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Utbildningsstyrelsen
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 11.5.2021