suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Kvalifikation av underbefälet i räddningsbranschen

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

En brandförman som arbetar i underbefälsuppgifter vid räddningsverket är förman för sitt arbetsskift, ledare för räddningsverksamheten, planerare och utbildare av utbildningsövningar, brandinspektör samt upplysare och säkerhetsutbildare. Brandförmannen leder stationstjänsten under sitt arbetsskift samt ansvarar för planeringen och ordnandet av stationsförvaltningen. Brandförmannen kan också vara chef för en liten brandstation eller ha ansvarsfulla expertuppgifter vid räddningsverket.

Inom räddningsverksamheten leder brandförmannen räddningsenheten men även större formationer tills den jourhavande befälstjänsteinnehavaren anländer till objektet och tar ledningsansvaret.

Kompetensen grundar sig på yrkesmässig innehållskompetens, god ledarförmåga samt kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten. Av brandchefen krävs också att han behärskar interaktionsfärdigheter: ett gott arbetsklimat och en god arbetsmotivation hos arbetsskiftets personal utgör grunden för kompetensutvecklingen.

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

 • Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:
 • examensbevis
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, bifoga även:

 • separat intyg över yrkeskvalifikationer, om ett sådant ges i landet där du förvärvat yrkeskvalifikationerna (t.ex. lärarlegitimation)
 • eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, nederländska, norska, spanska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

För vem och på vilka villkor

Om du har fått behörighet som underbefäl i räddningsbranschen utomlands, beslutar Utbildningsstyrelsen om din behörighet för yrket.

Du kan få ett beslut om behörighet för underbefälsyrket inom räddningsbranschen om

• du har genomgått en utbildning som ger behörighet för yrket i ett annat EU- / EES-land eller Schweiz och

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller du har en handling på basis av vilken du ska behandlas på samma sätt som medborgare i EU-länder.

Du kan också få ett beslut om behörighet för underbefälsyrket inom räddningsbranschen om

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land,

• om du har förvärvat yrkeskompetens utanför EU- och EES-länderna,

• din yrkeskompetens har erkänts i ett annat medlemsland och

• du har arbetat i yrket i minst tre år i det land där din yrkeskompetens har erkänts.

Mer information om kriterierna för beslutet får du hos Utbildningsstyrelsen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet kostar 420 € - 664 €. Beslutet kostar 420 € om det gäller en behörighet. Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, dock sammanlagt högst 244 €.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtbildningsstyrelsen
Ansvarig för tjänstenUtbildningsstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 28.8.2020