suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Kvalifikation av jourhavande vid nödcentraler

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Arbetsuppgifter: jourhavande vid nödcentraler svarar på nödsamtal till det allmänna nödnumret, bedömer hjälpbehovet och larmar den myndighet som ansvarar för hjälpen. Jourhavande vid nödcentraler anvisar den som behöver hjälp i första hjälpen och andra funktioner samt lugnar ner situationen. De som hjälper får information av jourhavande vid nödcentraler angående till exempel medicinska detaljer och behovet av tilläggsutrustning.

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

 • Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:
 • examensbevis
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, bifoga även:

 • separat intyg över yrkeskvalifikationer, om ett sådant ges i landet där du förvärvat yrkeskvalifikationerna (t.ex. lärarlegitimation)
 • eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, nederländska, norska, spanska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

Sök ett beslut om behörighet som nödcentraloperatör vid Utbildningsstyrelsen om du vill jobba som nödcentraloperatör i Finland.

För vem och på vilka villkor

Om du har utbildats till jourhavande vid nödcentraler utomlands beslutar Utbildningsstyrelsen om din behörighet.

Du kan få ett beslut om behörighet som jourhavande vid nödcentraler om du har

• utfört en utbildning som ger behörighet som nödcentraloperatör i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och

• är medborgare i ett EU-/EES-land eller du har ett dokument på basis av vilken du ska behandlas som en EU-medborgare.

Du kan även få ett beslut om behörighet som jourhavande vid nödcentraler om

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land,

• du har fått yrkesbehörighet utanför ett EU-land eller EES-land,

• din yrkesbehörighet har erkänts i ett annat medlemsland och

• du har jobbat i yrket i minst tre år i det land som din yrkesbehörighet har erkänts i.

Utbildningsstyrelsen ger ytterligare information om kraven.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet kostar 420 € - 664 €. Beslutet kostar 420 € om det gäller en behörighet. Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, dock sammanlagt högst 244 €.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtbildningsstyrelsen
Ansvarig för tjänstenUtbildningsstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 28.8.2020