suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kungsvägens arbetshälsa

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagshälsovårdstjänster i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola. Kungsvägens arbetshälsa har dryga 700 kundföretag. De största kunderna är Borgå stad och Sibbo kommun.

Tyngdpunkter i servicen:

 • företagshälsovårdssamarbetet
 • främjande och upprätthållande av de anställdas hälsa och arbetsförmåga, uppföljning och tidigt ingripande samt stöd för återgång till arbetet
 • påverkan på arbetet, arbetsförhållanden och ett fungerande arbetskollektiv
 • utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet och effekt.

Företagshälsovårdspersonalens uppgift är att granska arbetet, arbetsgemenskapens, den enskilda anställdas hälsa, arbets- och funktionsförmåga med en oberoende sakkunnigs ögon. Företagshälsovårdaren och -läkaren bedömer om det behövs andra sakkunniga, t.ex. företagsfysioterapeut och företagspsykolog.

För att företagshälsovårdens verksamhet ska vara framgångsrik förutsätts att man i samarbete med arbetsgivaren planerar och sätter åtgärderna i viktighetsordning och enligt brådska, genomför, följer upp och utvärderar dem.

Besök och utredningar på arbetsplatsen utgör grunden för samarbetet mellan organisationen och företagshälsovården. I samband med arbetsplatsutredningarna bedöms företagets behov av företagshälsovård och utifrån dessa upprättas en verksamhetsplan. För att företagshälsovården ska ge resultat krävs att man känner till förhållandena på arbetsplatsen och de anställdas hälsotillstånd.

Företagshälsovården ska i samarbete med arbetsgivare och de anställda:

 • arbeta för god hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
 • bidra till att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
 • stöda de anställdas hälsa och funktionsförmåga i alla skeden av arbetslivet.

Betydelsen av förebyggande företagshälsovård är stor, eftersom sjukdomar och olyckor leder till förlorade arbetsinsatser. En välmående arbetstagare är produktiv, vilket märks på att arbetsprestationen håller god kvalitet och löper bra.

Förebyggande åtgärder:

 • arbetsplatsutredningar - och besök
 • hälsogranskningar
 • rådgivning och handledning
 • utvärdering av arbetsförmågan samt uppföljning av delvis arbetsföra arbetstagare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetstagare har rätt till företagshälsovård. Arbetsgivarna är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård. Det är frivilligt för arbetsgivarna att ordna hälso- och sjukvård. Företagare och andra som arbetar självständigt kan ordna sin egen företagshälsovård på önskat sätt.

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården själv eller tillsammans med andra. Arbetsgivaren kan också skaffa sig tjänster av olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Kommunen är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för företag som är verksamma inom kommunen om dessa så önskar.

Lag om företagshälsovård

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Askola, Borgå, Borgnäs, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.11.2020