suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Kompetensbevis för djurtransporter

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Om du transporterar djur så att följande krav uppfylls, ska du inneha ett kompetensbevis för djurtransport:

 1. transporterna är kommersiella*
 2. över 65 kilometer långa
 3. transporterna gäller hästdjur, nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä
 4. du ansvarar för djurens välbefinnande, skötsel och behandling under transporten.

Kompetensbeviset är personligt och krävs även då du arbetar för någon annan.

 • Kommersiell djurtransport är en del av kommersiell verksamhet eller har som mål direkt eller indirekt ekonomisk vinning. Djurtransporttillstånd krävs av den som organiserar transporten, ofta ett företag.

Om du ändå är med i transporten av ovannämnda djur men en annan person, som innehar kompetensbevis, ansvarar för transporten i första hand, behöver du inte ett kompetensbevis. I detta fall måste den andra personen vara med djuren under hela transportsträckan och du måste verka under dennes överinseende.

Om du transporterar andra än ovannämnda djur i kommersiellt syfte behöver du inte ett kompetensbevis men du måste delta i utbildning för djurtransport.

Som undantag till de ovannämnda behöver du inte ett kompetensbevis eller utbildning om du är djuruppfödare och transporterar djuren med egna transportmedel säsongsmässigt mellan betesmarker. Säsongsförflyttningen ska bero på geografiska förhållanden, till exempel får som transporteras till sommarbete på holmar eller renar som transporteras mellan betesmarker.

Då man transporterar ovannämnda djur ska man vid behov kunna uppvisa kompetensbevis eller intyg över utbildningsdeltagande till en tillsynsmyndighet.

Gör så här

 1. Ta vid behov reda på av din arbetsgivare, Eviras webbplats eller hos regionförvaltningsverket om de transporter du tar hand om är kommersiella.
 2. Ta reda på var och när lämpliga utbildningar för djurtransport anordnas och delta i en lämplig utbildning.
 3. Ta reda på när och var kompetensprov anordnas och delta i provet för de nödvändiga djurens del.
 4. Skicka in per post eller e-post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk som är verksamt inom ditt hemområde.

• kopia av deltagandeintyg för utbildningen utfärdat av utbildningsanordnaren

• kopia av intyget över avlagt kompetensprov utfärdat av Evira

• ifylld ansökningsblankett för kompetensbevis för djurförare och -skötare. Kom ihåg att fylla i alla fält i ansökan.

Vänta på att regionförvaltningsverket beviljar dig ett kompetensbevis. Efter detta kan du börja transportera djur. OBS! Om du transporterar djur under egen firma eller företag behöver du djurtransporttillstånd. Om du kör över 8 timmar långa transporter ska också ditt fordon skilt godkännas.

För vem och på vilka villkor

Du beviljas kompetensbevis om du

 1. har gått utbildningen för djurtransport för djuren i fråga samt
 2. avlagt Eviras kompetensprov.

Till vissa examen för hästutbildningar ingår direkt både utbildningen för djurtransport och kompetensprovet. Om du har en nyligen avlagd grundexamen i hästhushållning, yrkesexamen för hästtränare eller ridlärare kan du ansöka om kompetensbevis direkt.

Utbildningar anordnas bl.a. av diverse institut, läroverk och rådgivningsorganisationer. På Eviras webbplats hittar du mer information om utbildningsanordnare. Utbildningen ska uppfylla kraven i lagstiftningen och ska som minimikrav innefatta

 • lagstiftning som styr djurtransport
 • djurs fysiologi, särskilt behov av vatten och foder
 • djurs beteende samt begreppet stress
 • praktiska aspekter av djurhantering
 • körsättets inverkan på de transporterade djurens välbefinnande och på köttets kvalitet
 • akutvård för djur
 • säkerhetsaspekter för den personal som handhar djuren.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Djurtransport i kommersiellt syfte kan påbörjas först då man beviljats kompetensbevis.

Handläggningstid

Beror på situationen, vanligtvis under 2 veckor.

Giltighetstid

Kompetensbeviset är i allmänhet i kraft tills personen fyller 70. Därefter fastställs giltighetstiden i enlighet med regionförvaltningsverkets prövning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020