suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Import och export av CITES-arter och -varor samt Finlands och EU:s interna verksamhet angående dessa

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vanligtvis krävs tillstånd för att importera eller exportera djur eller växter som EU:s CITES-lagstiftning tillämpas på eller varor producerade av dessa över EU:s yttre gränser. Import och export av hotade arter regleras av den internationella CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) som i EU är genomförd med en egen CITES-lagstiftning. Tillståndsregleringen gäller förutom exemplar som lever fritt i naturen och finns uppräknade i CITES-förteckningen även exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats på artificiell väg, samt delar av dem och varor producerade av dem.

Att transportera CITES-arter över internationella gränser regleras huvudsakligen av import- och exportbegränsningar av olika grader, beroende på hur hotad arten är och hur hållbar artens bestånd är. I praktiken övervakas importen och exporten av tillståndsdokument som presenteras vid tullen och har beviljats av ländernas miljömyndigheter. I import och export som omfattas av CITES-regleringen transporteras bl.a. exotiska husdjur, instrument, dekorativa växter, reseminnen och jakttroféer, skinn- och pälsprodukter, kosmetika, medicinska preparat och livsmedel.

För import och export inom EU behövs inget CITES-tillstånd. Däremot krävs ofta ett CITES-intyg inom EU (EU-intyg) för inköp, försäljning och annan kommersiell verksamhet inom Finland och mellan EU-länder. Med kommersiell verksamhet menas att köpa, erbjuda sig som köpare, skaffa till kommersiella syften, ställa ut i kommersiellt syfte och sälja, innehava för försäljning, erbjuda till försäljning eller transportera i försäljningssyfte.

I Finland är miljöcentralen CITES-tillståndsmyndigheten.

Finlands miljöcentral erbjuder rådgivning och anvisningar angående tillstånd och praxis för import, export, förflyttning och kommersiell verksamhet av djur och växter som omfattas av CITES-konventionen och EU:s CITES-lagstiftning.

På webbplatsen uppdateras information om CITES-tillståndsärenden, med räknat ansökningsblanketter och ifyllningsanvisningar. Finlands miljöcentrals CITES-grupp råder i tillståndsbehov och tillståndsprocessen.

Tillståndsansökningarna handläggs enligt EU förordningen Nr 338/97. Tillståndsbeslutet utfärdas inom en månad från att en komplett ansökan lämnats in, om det inte finns tredje parter som ska höras, i vilket fall handläggningen kan räcka längre. Vanligtvis handläggs ansökningarna inom några veckor.

Gör så här

Information om tillståndsbehov och ansökningsprocessen hittas på miljöförvaltningens webbplats. Tillstånd för CITES-import, -export, -återexport och EU-intyg söks genom en ansökningsblankett som skickas in med bilagor till Finlands miljöcentral.

Ett företag, samfund, en myndighet eller privat person som köper eller säljer en CITES-art är ansvarig att utreda tillståndsbehovet. Den ifrågavarande ska sköta om att tillstånden och intygen är i kraft före verksamheten som tillstånden och intygen har beviljats till påbörjas. Utan behöriga dokument är det olagligt att transportera över gränser samt utföra handel.

Utredandet av tillståndsbehovet börjar med att granska om artens vetenskapliga namn finns i EU:s CITES-lagstiftnings bilagor. Tillståndsbehovet och ansökningsprocessen beror t.ex. på till vilken bilaga i EU:s CITES-lagstiftning arten hör till (A, B, C eller D), hurdan verksamhet det är frågan om (import, export, eller återexport över EU:s gränser, eller intern verksamhet i Finland eller EU) samt till vilket syfte artens exemplar, del av den eller en produkt som innehåller den används till (kommersiell eller inte kommersiell). För vissa arter eller för viss verksamhet kan tillstånd inte beviljas, t.ex. kan kommersiell verksamhet inte nödvändigtvis utövas med arter som regleras strängast, och från vissa länder kan man överlag inte importera CITES-arter.

CITES-importtillstånd krävs då en art i bilagorna A eller B importeras från ett land utanför EU. Att importera ett CITES-exemplar i bilagan B för personligt bruk i eget bagage eller flyttlass kräver inte CITES-importtillstånd om den som importerar kan framvisa ett korrekt CITES-exporttillstånd. Undantaget gäller ändå inte levande exemplar som alltid måste ha ett CITES-importtillstånd. CITES-exporttillståndet söks oftast av den som exporterar.

CITES-exporttillståndet eller CITES-återexporttillståndet krävs då en art i bilagorna A eller B exporteras till ett land utanför EU. CITES-exporttillstånd krävs från Finland också då personliga saker eller hushållsföremål exporteras, fastän de skulle transporteras i bagage eller flyttlass.

Vid import eller export av en art i bilagorna C eller D eller varor producerade från arten är tillståndskraven annorlunda än för arterna i bilagorna A och B.

EU-intyg behövs i kommersiell verksamhet som görs med arter i bilagan A. EU-intyg krävs också för att flytta vilda exemplar i bilagan A från naturen fastän det inte skulle vara frågan om kommersiell verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Tillståndskraven gäller företag vars verksamhet omfattar arter och varor under kontraktet på samma sätt som privata personer (t.ex. husdjursägare, såna som gör internet-affärer, jägare och resenärer).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

CITES-import-, CITES-export eller CITES-återexporttillstånd 80 €, EU-intyg 50 €.


Tidsfrist

Ingen utsatt tid, tillstånd kan ansökas fortgående.

Handläggningstid

Efter att en komplett ansökan har mottagits har CITES-tillståndsmyndigheten en månad på sig att utfärda ett beslut.

Giltighetstid

CITES-exporttillståndet och -återexporttillståndet är i kraft högst 6 mån. Tillståndet är av engångskaraktär. Importtillståndet är i kraft högst 12 mån, men aldrig längre än exporttillståndet som fungerar som dess motstycke. Tillståndet är av engångskaraktär. EU-intyget är antingen i kraft endast i ett visst EU-land eller i hela EU och gäller innehavaren som angetts i intyget eller följande ägare, så som det angetts i intyget och endast om beskrivningen i intyget motsvarar CITES-exemplaret.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands miljöcentral SYKE
Ansvarig för tjänstenFinlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 24.11.2020