suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Hur du lämnar in ett klagomål hos regionförvaltningsverket

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Ett klagomål är en anmälan till en tillsynsmyndighet, t.ex. regionförvaltningsverket, om ett misstänkt felaktigt förfarande eller en misstänkt försummelse. Du kan lämna in ett klagomål till regionförvaltningsverket om det verksamhetsställe eller den person som klagomålet gäller har förfarit lagstridigt, felaktigt eller olämpligt. Ett klagomål kan också gälla försummelse av arbetsuppgifter.

Hos regionförvaltningsverket kan du lämna in klagomål om följande ärenden:

 • hälso- och sjukvården
 • socialvården
 • undervisningsväsendet
 • småbarnspedagogiken
 • digitala tjänsters tillgänglighet
 • kommunens miljö- och hälsoskydd
 • annan kommunal verksamhet
 • räddningsverkens verksamhet
 • renskötsel.

Om det är möjligt bör du först diskutera saken med den person som har fattat beslutet eller tillhandahållit tjänsten eller med personens chef. Om något fel har begåtts eller om du misstänker att ditt ärende har skötts dåligt kan det vara möjligt att rätta till felaktigheterna genom diskussion.

Om ditt klagomål gäller hälso- och sjukvården, socialvården eller småbarnspedagogiken kan du göra en skriftlig anmärkning till serviceproducenten innan du lämnar in klagomål till regionförvaltningsverket. Bifoga anmärkningen och svaret du fått på den till klagomålet.

Om klagomålet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda för att skydda den personliga integriteten, exempelvis social- och hälsovårdsuppgifter, är klagomålsbeslutet sekretessbelagt.

Regionförvaltningsverket kan ge administrativ styrning till den aktör vars verksamhet du har anfört klagomål om.

Gör så här

Vem som helst kan anföra ett klagomål. Du kan lämna in ett klagomål i ett ärende som gäller dig själv, men även anföra klagomål för någon annans räkning. Om klagomålet gäller en annan persons sekretessbelagda ärende måste du också lämna in en fullmakt av den person på vars vägnar du anför klagomål. Också en annan laglig företrädare (t.ex. en vårdnadshavare eller intressebevakare) kan på den företrädda personens vägnar anföra klagomål i ett ärende som hör till företrädarens uppgifter. Regionförvaltningsverket kan pröva klagomålet även utan fullmakt. I sådana fall kan den som anfört klagomålet inte få handlingarna eller regionförvaltningsverkets beslut i ärendet.

Du kan lämna in klagomålet på klagomålsblanketten eller fritt formulerat och skicka det till regionförvaltningsverkets registratorskontor per e-post. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post. Detta gäller särskilt om klagomålet eller en bilaga till det innehåller uppgifter som omfattas av integritetsskyddet. Du kan även skicka klagomålet per post till regionförvaltningsverkets registratorskontor eller lämna in det på regionförvaltningsverkets kontor. Kom ihåg att underteckna klagomålet.

Klagomålet måste innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter, beskrivning av vad klagomålet gäller och varför du anser att agerandet eller förfarandet har varit felaktigt. Eventuella dokument som rör ärendet är också bra att bifoga till klagomålet.

För vem och på vilka villkor

Observera att regionförvaltningsverket inte prövar ett klagomål om

 • det gäller omständigheter som har inträffat för mer än två år sedan,
 • klagomålet har lämnats in anonymt eller är så bristfälligt att det inte framgår vad det gäller,
 • vi anser att klagomålet är obefogat eller av ringa betydelse,
 • om vi redan tidigare har behandlat ett klagomål om samma ärende,
 • en annan myndighet behandlar ärendet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 27.5.2021