suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Hemvård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemvården stöder dig och dina möjligheter att bo hemma och klara dig i vardagen trots sjukdomar och nedsättningar i funktionsförmågan. Vi stöder dig att förstärka dina egna resurser och din egen aktivitet i hemmet. Dina närstående uppmuntras att delta i vården och omsorgen.

Hemvården består av både hemservice och hemsjukvård.

Hemservicens närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare hjälper med vardagliga sysslor och personliga funktioner, t.ex. daglig hygien, badning, på- och avklädning, hjälp vid måltiden eller klädvård. Närvårdaren delar också medicin och sköter sårvård, ger injektioner och andra vårdåtgärder. Hemservicens verksamhet sker alla dagar dygnet runt enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.

Hemsjukvårdens sjukskötare hjälper dig då du p.g.a. sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan besöka hälsovårdscentralen för vård. Sjukskötaren sköter bl.a. om blodprov, injektioner, stygnborttagning, sårvård, skötsel och uppföljning av medicinering. Dessutom sköter sjukskötaren bl.a. om smärtlindring med smärtpump, medicin med i.v. dropp samt vård i livets slutskede tillsammans med cancerskötaren. V.b. kan också läkaren göra hembesök.

Besöken kan vara tillfälliga eller regelbundet återkommande besök enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.

Gör så här

För att få hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledningen. Servicehandledaren utreder ditt service- och vårdbehov.

Ifall du beviljas hemvård gör vi en vård- och serviceplan tillsammans med dig och dina närstående och hemvårdsledaren gör ett service- och avgiftsbeslut. Därefter utses en egenvårdare åt dig.

Hemsjukvård ordineras av läkare och ges till dig i hemmet på ett planerat och överenskommet sätt.

Då du eller dina närstående vill ändra antalet besök i vård- och serviceplanen ska du eller dina närstående kontakta hemvårdsledaren.

Kontakta Optimeringscentret om eventuella ändringar i dagliga besök. Vi vill att du meddelar annulleringar i god tid. Annulleringar till helg eller kväll ska du meddela redan på dagen till optimeringscentret.

Det är viktigt att du annullerar din matportion om du inte är hemma och inte behöver portionen. Kontakta servicehandledaren.

Ring till servicehandledare för att annullera trygghetstelefon.

För vem och på vilka villkor

Hemsjukvården är avsedd för personer över 18 år.

Vi följer uppgjorda kriterier vid beviljandet av hemvård för att säkerställa en rättvis och jämlik behandling.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för regelbunden hemvård uträknas enligt antalet besök och dina inkomster. Avgiften framgår i ditt service- och avgiftsbeslut. Vi fakturerar tillfällig hemservice enligt åtgången tid. För tillfällig hemsjukvård fakturerar vi en besöksavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 20.5.2021