suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Hemservicens stödtjänster

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Hemservicens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen. En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna.

Matservice

Hemservicepersonal levererar måltider hem till klienter. Ansökan om matservice görs till hemserviceledaren i respektive distrikt. Måltiden kan fås som lunch och/eller kvällsmål. Under leveransen följs måltidens temperatur upp enligt egenkontrollprogrammet. Måltiden består av varm mat, sallad eller varma grönsaker samt efterrätt. Avbokning av måltider anmäls i första hand till hemserviceledaren.

Bastuservice

Hemmaboende klienter har möjlighet till bastuservice, i vilken ingår transport. Servicen är ämnad för klienter som har bristfälliga möjligheter eller utrymmen att tvätta sig hemma. För servicen och transporten debiteras en avgift.

Butiksservice

Vårdaren gör tillsammans med hemserviceklienten en inköpslista till butiken. Matvarorna levereras hem till klienten av hemservicepersonal. Servicen fungerar under vardagar.

Följeslagarservice

Klienter som är i behov av ledsagare till läkare eller till sjukhus för undersökning och inte kan ordna det på annat sätt kan komma i åtnjutande av denna service. Detta gäller främst klienter som redan har hemservice.

Klädvård

Hemmaboende klienter som inte har egen tvättmaskin har möjlighet till klädvårdsservice. För klädvården uppbärs en avgift per maskin.

Dagcenter

Dagverksamhet ordnas tisdagar och torsdagar varannan vecka vid Malax åldringshem och i Petalax. I Bergö ordnas dagcafé en gång/månad. Med dagverksamheten strävar man efter att upprätthålla funktionsförmågan av de hemmaboende äldre och att stöda de närstående i vårdarbetet.

Till dagsverksamheten hör bl.a. grupp- eller individuell gymnastik, lunch, rekreationsverksamhet, utomhusaktiviteter och kaffe.

Klienterna hämtas i regel med invataxi hemifrån och förs tillbaka hem då dagen avslutas. Dagens längd är ca 10.30–15.00.

Individuell rehabilitering

Målsättningen med individuell rehabilitering är att klienter ska motiveras att fortsätta sin rehabilitering hemma efter att de vårdats på akut- och rehabiliteringsavdelning eller sjukhus.

Rehabiliteringsnärvårdaren samarbetar med hemservicepersonalen och vårdpersonalen på avdelningen.

Telefonservice och trygghetstelefon

Telefonservice kan ordnas för äldre personer som behöver en daglig telefonkontakt för att känna sig trygga i hemmet. Trygghetstelefon beviljas enligt behovsprövning.

Gör så här

Kontakta hemserviceledaren i ditt distrikt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019