suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hemservice

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Hemservicen hjälper i en livssituation som försvåras på grund av ålder, sjukdom, handikapp eller en svår familjesituation samt stärker dina resurser.

Inom klienthandledning och öppenvårdstjänster fäster man särskild vikt vid service som främjar rehabilitering och som tillhandahålls hemma hos äldre. Alltid när det finns oro för att en äldre person inte klarar sig i vardagen utan en annan persons hjälp eller om man kan förvänta sig en sådan situation gör man en mångsidig, yrkesövergripande och systematisk bedömning av behovet av stöd och service. Huvudmålet är att möjliggöra tryggt boende hemma med hjälp av stödtjänster. Att stödja närståendevården är en betydande del av öppenvårdstjänsterna för äldre. Tjänsterna planeras i enlighet med klientens behov.

Hemservice för barnfamiljer är målinriktad, planmässig och tidsbestämd och görs tillsammans med familjen och olika samarbetspartners för att stöda föräldraskapet och hjälpa familjen att klara av vardagen. Det centrala målet är att stärka familjens egna resurser. Det här sker genom att ge familjen handledning i barn- och hemvård samt genom att stärka färdigheter som behövs i vardagen.

För vem och på vilka villkor

Grunder för beviljande av hemservice för barnfamiljer:

 1. I familjen finns minderåriga barn
 2. Barnets förälder är handikappad eller har en långvarig sjukdom
 3. En förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris
 4. Förälderns utmattning
 5. En svår livssituation
 6. Plötsliga förändringar i livet
 7. Handledning gällande barnens vård och uppfostran
 8. Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner
 9. Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation
 10. Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation
 11. Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning
 12. Barnets skada och långvariga sjukdom

Kriterierna för öppenvårdstjänster finns i en särskild bilaga.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022