suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Handläggning av ansökan

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Beredningen av ansökan påbörjas, då ansökan är beredningsbar, det vill säga då ansökan i sin helhet är sakenligt ifylld och alla de bilagor som behövs, finns tillgängliga i Lupapiste. En ansökans behandlingstid beräknas från och med att ansökan är beredningsbar.

Ett bygglov bereds i samarbete med ett mångprofessionellt team. Diskussionsfönstret i tjänsten Lupapiste fungerar som sökandens och lovh ...

Gör så här

Beslutet finns på tjänsten Lupapiste efter beslutsdagen.

Läs mera information via länken "Byggnadstillsynstaxan".

För vem och på vilka villkor

Ett beviljat bygglov ger rätt att uppföra en byggnad eller utföra en annan åtgärd. Innan byggandet eller en annan åtgärd kan inledas, måste lovet ha vunnit laga kraft. Att ett lov är i laga kraft, innebär att besvärstiden gått ur och inga besvär har gjorts om beslutet. Fristen för att söka ändring är vanligen 14 eller 30 dagar.

Ett lovbeslut är ofta förenat med lovvillkor, som måste följas vid byggandet.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.4.2023