suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Handikapptjänstbyrån

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med handikapptjänster och stödåtgärder är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Målet är dessutom att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Med handikappad avses den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Med lång tid avses olägenhet i minst ett år.

Gravt handikapp är ett begrepp vars innehåll definieras i förhållande till den handikappade människans livssituation och miljö. Ett gravt handikapp innebär ett stort behov av hjälp, service och stödåtgärder. Det grava handikappet definieras alltid i förhållande till den service en person ansökt om. I fråga om äldre bör gravt handikapp särskiljas från åldrande som kan anses vara vanligt. Gravt handikapp ska också särskiljas från sjukdomar och funktionsnedsättningar som vanligt åldrande medför. Sådana sjukdomar är de som också normalt hör till åldrande. De måste alltså ses som sjukdomar eller funktionsnedsättningar som typiskt hör till en viss ålder eller ett visst skede av livet. Vid en sjukdom eller en funktionsnedsättning som beror på normalt åldrande beviljas inte service och stödåtgärder med stöd av handikappservicelagen.

Handikappservicelagen är sekundär i förhållande till annan lagstiftning. Service och stödåtgärder ordnas enligt handikappservicelagen om en handikappad person inte får tillräcklig och för hen lämplig service eller förmåner med stöd av någon annan lag. Primära i förhållande till handikappservicelagen är t.ex. socialvårdslagen, folkhälsolagen, lagen om stöd för närståendevård samt lagar som gäller försäkringar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialvårdslagen 30.12.2014/1301, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Lag om service och stöd på grund av handikapp 3.4.1987/380, https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870380

Folkhälsolagen 28.1.1972/66 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1972/19720066

Lagen om stöd för närståendevård 2.12.2005/937 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050937

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.4.2022